| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.).

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2014r. (zwiększenie o kwotę 2.627.794,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2014r. (zwiększenie o kwotę 6.316.760,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.654.147zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) pożyczki w wysokości 1.829.322zł (w tym II transza 123.952zł.),

2) kredyt w wysokości 5.200.000zł,

3) wolne środki w wysokości 624.825zł..

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - w wysokości 17.558.918zł., w tym:

1) wolne środki w wysokości 10.529.596zł.,

2) kredyt w wysokości 5.200.000zł.,

3) pożyczki w wysokości 1.829.322zł. (w tym II transza - zobowiązanie zaciągnięte w 2013r. w kwocie 123.952,00zł.).

7. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12.558.570zł. (11.905.370zł. – 2014r. i 653.200zł. - 2015r.), z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.558.570zł. (w tym 653.200,00zł – 2015r.).

8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 11.905.370zł., z tego na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.905.370zł.,

2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy..

10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
w 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana planu wydatków


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana zestawienia wydatków (w podziale na zadania)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu przychodów


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiana planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu


Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2014r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 – planowanym zawarciem porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie realizacji inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu”;

b) w dziale 630 – otrzymaniem z Powiatu Raciborskiego informacji o zaplanowanej pomocy finansowej dla Miasta Racibórz na realizację inwestycji o nazwie „Średniowieczna osada nad Odrą”;

c) w dziale 801 – planowaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14”;

d) w dziale 852 – uzyskaniem dochodu przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”;

e) w dziale 900 – planowanym otrzymaniem dofinansowania do realizowanej w latach poprzednich inwestycji „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu”;

f) w dziale 926 – zwrotem dotacji niewykorzystanej w roku 2013 do zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 926 – zmniejszenia planowanego na rok 2014 dofinansowania Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” o kwotę zrealizowaną w roku 2013.

2. Zmiany planu wydatków na 2014r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu”,

- realizację w ramach porozumienia z Województwem Śląskim inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu”,

- kontynuację realizacji inwestycji z 2013 „Przebudowa ul.Zamkowej”;

b) w dziale 630 – realizację inwestycji współfinansowanej przez Powiat Raciborski o nazwie „Średniowieczna osada nad Odrą”;

c) w dziale 700:

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową”,

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową”,

- uzupełnienie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego MZB „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych – dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3”;

d) w dziale 801 – realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 851- dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne dla większej ilości osób w ramach świadczeń zdrowotnych dla zadania „Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne – RCRON”;

f) w dziale 852 – zwrot dotacji na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” – środki pochodzą z dochodów uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

g) w dziale 900 - realizację inwestycji „Posadowienie szaletu publicznego w parku im. Miasta Roth;

h) w dziale 926:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR,

- wkład własny do zadania inwestycyjnego „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” - planowane dofinansowanie ze środków unijnych,

- realizację zadania inwestycyjnego OSiR „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” - część środków pochodzi ze zwrotu dotacji z roku 2013,

- zwiększenie środków na realizację zadania „Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia”,

- realizację inwestycji „Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul.Warszawskiej w Raciborzu”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750 – zadania „Promocja przez sport”;

b) w dziale 801 – zmiany dysponenta środków dla inwestycji „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14”;

c) w dziale 926 – inwestycji „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12”.

3. Zmiany planu przychodów na 2014r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem kwoty wolnych środków;

2) planowanym zaciągnięciem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14”.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja

budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową”;

2) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową”;

3) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych – dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3”;

4) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR;

5) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. dokonuje się w związku z:

1) udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu”;

2) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową”;

3) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową”;

4) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych – dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3”;

5) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR;

6) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu”;

7) zwiększenie środków na realizację zadania „Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »