| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/451/2014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Nadać statut Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/269/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 września 2012 roku w sprawie statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie

Nadanie nowego statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia jest konieczne z uwagi na nowe uwarunkowania prawne związane z nowelizacją obowiązujących przepisów w zakresie działalności kulturalnej, tj. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto przyjęcie nowego statutu pozwoli na dostosowanie go do realnych możliwości oraz bieżących potrzeb instytucji. Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/451/2014
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Statut Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, zwany dalej „Teatrem", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa normujących działalność kulturalną, w tym w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”,

3) umowy z dnia 1 lutego 1999 r. zawartej pomiędzy Powiatem Będzińskim a Gminą Miasta Będzin na wspólne prowadzenie i finansowanie Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Teatru jest Gmina Będzin, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Teatr jest samorządową instytucją artystyczną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK-T/1/92 i posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Teatru jest miasto Będzin, a terenem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Teatr może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Teatr może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „TDZ im. J. Dormana”.

Rozdział 2.
Cele, zadania oraz zakres działania Teatru

§ 3. 1. Podstawowym celem Teatru jest krzewienie kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

2. Zakres działalności Teatru obejmuje:

1) przygotowanie i prezentowanie przedstawień teatralnych oraz upowszechnianie kultury teatralnej wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, samodzielnie lub w koprodukcji z innymi podmiotami w siedzibie i poza nią,

2) prezentowanie przedstawień gościnnych przygotowanych przez inne podmioty,

3) prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą teatru,

4) współpracę z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji swoich zadań,

5) współpracę z organizacjami pozarządowymi ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury,

6) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych,

7) organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych,

8) realizację różnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,

9) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz upowszechniającej i promocyjnej w dziedzinie teatru,

10) archiwizację działalności kulturalnej i artystycznej,

11) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Teatru

§ 4. Nadzór nad Teatrem w zakresie jego bieżącej działalności sprawuje Prezydent Miasta Będzina.

§ 5. 1. Teatrem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Teatru,

2) nadzór nad majątkiem Teatru,

3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Teatru,

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Teatru,

6) wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Będzina, po przeprowadzonym konkursie, w trybie i na zasadach określonych w obwiązujących przepisach.

4. W Teatrze może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. W takim przypadku Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Będzina.

§ 6. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Teatru jest Rada Programowa.

2. Radę Programową powołuje i odwołuje Dyrektor Teatru.

3. Rada liczy 5 członków i jest powoływana na okres czterech lat.

4. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele pracowników Teatru, środowisk twórczych oraz szkół i przedszkoli.

5. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 7. Szczegółową strukturę organizacyjną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Źródła finansowania i mienie Teatru

§ 8. 1. Organizator oraz Powiat Będziński, zgodnie z umową, o której mowa w § 1 ust 3 zapewniają środki potrzebne do prowadzenia oraz utrzymania Teatru.

2. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

3. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego Dyrektor sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedkłada je do zatwierdzenia Organizatorowi.

5. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Rada Miejska Będzina.

§ 9. 1. Teatr samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Majątek Teatru wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Teatru.

§ 10. 1. Przychodami Teatru są:

1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) inne dotacje niż wymienione w pkt 1,

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego,

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) środki pozyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 11. 1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach w następującym zakresie:

1) działalności wystawienniczej,

2) działalności wydawniczej,

3) realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych, video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawania kaset oraz płyt audio i video,

4) dystrybucji materiałów, o których mowa w § 11 ust 1 pkt 3.

2. Przychody z działalności gospodarczej Teatr wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.

§ 12. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Zastępca Dyrektora upoważniony jest do zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 14. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »