| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ON.II.031.40.2014 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. IX Puchar Magurki w biegach narciarskich otwartych „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”

W dniu 31 stycznia 2014 roku, pomiędzy:

Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą:

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Regon 000515661 NIP 547-10-06-080

reprezentowanym przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Zbigniewa Michniowskiego

- zwanym dalej „Miastem”

a

Gminą Wilkowice z siedzibą:

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25,

Regon 072182309 NIP 937-26-32-468

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilkowice - Mieczysława Rączkę

- zwaną dalej „Gminą”

zostało zawarte Porozumienie o następującej treści:

§ 1. Mając na uwadze treść art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) w celu propagowania kultury fizycznej oraz idei sportu zawodniczego strony zobowiązują się do zorganizowania w dniu 9 lutego 2014 r. wspólnego przedsięwzięcia pn. IX Puchar Magurki w biegach narciarskich otwartych „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.

§ 2. Strony zgodnie zobowiązują się do ponoszenia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

§ 3. 1. Do obowiązków Miasta, związanych z organizacją przedsięwzięcia, należy pokrycie kosztu zakupu nagród rzeczowych przy czym w kwocie nie wyższej niż 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, uiszczone będą bezpośrednio z budżetu Miasta.

§ 4. Do obowiązków Gminy w ramach organizacji przedsięwzięcia należy:

1/ pokrycie wszelkich pozostałych kosztów związanych z organizacją przedsięwzięcia,

2/ promowanie Miasta w środkach masowego przekazu współpracujących z Gminą,

3/ umieszczenie baneru reklamowego Miasta w miejscu imprezy o wymiarach 6m x 1m.

§ 5. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Miasta.

§ 6. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Wilkowice


Mieczysław Rączka

Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Zbigniew Michniowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »