| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/780/14 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024 )

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 uwzględniający wsparcie finansowane dla gmin określone uchwała Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/780/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

Miejski Program Osłonowy
W ramach pomocy społecznej
„Posiłek dla uczniów”

Ustanawia się Miejski Program Osłonowy pod nazwą „Posiłek dla uczniów” zwany dalej „Programem”

I.               Podstawa Prawna Programu

II.               Cele Programu

III.               Diagnoza

IV.               Sposób realizacji Programu

V.               Finansowanie Programu

VI.               Monitoring Programu

I.               Podstawa prawna Programu

Program osłonowy w ramach pomocy społecznej pod nazwą „Posiłek dla uczniów” został opracowany na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej i stanowi uzupełnienie do Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Wspierania Finansowego Gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Program wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Chorzowa na lata 2005 – 2020.

II.               Cele Programu

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnej sytuacji.

Celem programu jest:

- poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

- niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia z powodu niedożywienia lub niewłaściwego żywienia dzieci i młodzieży,

- aktywizowanie rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie zapewnienia dziecku codziennego gorącego posiłku.

III.               Diagnoza

Obowiązująca do dnia 31 grudnia 2013 r. ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu Wieloletniego Programu Rządowego w zakresie dożywiania w art. 6a dawała dyrektorom szkół uprawnienia do przyznawania pomocy w formie gorącego posiłku uczniom, którzy ze względu  na szczególną sytuację wymagali takiej pomocy. Przez szczególną sytuację rozumiano przede wszystkim brak należytego zainteresowania niektórych rodziców potrzebami żywieniowymi dziecka podczas pobytu w szkole, jak również szereg sytuacji faktycznych, które sprawiały, że dziecko mimo potrzeb nie było objęte dożywianiem. Zdecydowana większość dzieci jest żywiona na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez OPS w trybie i na zasadach określonych ustawą o pomocy społecznej. Z danych zebranych w latach 2010 – 2013 wynika, że:

1) Liczba dzieci żywionych bez decyzji systematycznie wzrasta ( 169 w roku 2010 – 299 w roku 2013 )

2) % udział liczby dzieci żywionych bez decyzji w stosunku do ogólnej liczby żywionych wynosi obecnie ok. 10% i nie przekracza przyjętego wcześniejszą ustawą i obecną Uchwałą Nr 221 RM wskaźnika 20% ( 6% w roku 2010 – 11% w roku 2012 )

3) Tylko niektóre szkoły korzystają z możliwości przyznawania pomocy w formie posiłku swoim uczniom.

Rok               Liczba dzieci dożyw.I semestr               Liczba dzieci dożyw.II semestr               Kwota dożywiania

Art.6a.               ogółem               Art.6a               ogółem               Art. 6a               ogółem

2010               70               1.386               99               1.460               34.454               846.967

2011               117               1.363               78               1.411               65.512               922.862

2012               137               1.538               205               1.571               71.352               870.138

2013               159               1.586               140               1.421               70.454               841.960

Uprawnienie przyznawania posiłków przez dyrektora szkoły umożliwia natychmiastową interwencję szkoły w sytuacjach:

- Kryzysowych – np. opuszczenie rodziny przez matkę, pozostawianie dzieci pod opieką przypadkowych osób, przemoc w rodzinie, nie wywiązywanie się z obowiązku opieki nad dzieckiem, niezaspakajanie mu podstawowych potrzeb,

- Zdarzeń losowych – choroba rodzica lub opiekuna, konieczność opuszczenia mieszkania z powodów technicznych, pożar mieszkania

- Braku możliwości przygotowania posiłku przez rodzica lub opiekuna – (odcięty prąd, gaz, brak środków finansowych mimo przekraczania ustawowego kryterium uprawniającego do pomocy społecznej )

- Inne – przeprowadzka i przejęcie dzieci do szkoły z innego terenu, repatrianci, uchodźcy.

Niemal natychmiastowa pomoc w formie posiłku jest niezwykle istotna w sytuacji długiego cyklu realizacji procedury administracyjnej, trwającej od 30 do 60 dni oraz braku zainteresowania lub chęci współpracy rodziców z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

IV.               Sposób realizacji Programu

1. Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie może być przyznawana uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. O przyznaniu pomocy i okresie jej trwania decyduje dyrektor szkoły, której dziecko jest uczniem.

3. Dyrektor szkoły zawiadamia pracownika socjalnego lub kierownika sekcji o objęciu żywieniem dziecka bez decyzji administracyjnej w formie pisemnej ( pismo, fax, e-mail ) z krótkim uzasadnieniem powodu przyznania pomocy.

4. Pomoc w formie gorącego posiłku bez decyzji może być przyznana bez względu na dochody rodziny i bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury administracyjnej lub ustania szczególnych okoliczności stanowiących podstawę objęcia żywieniem.

5. Pracownik socjalny po uzyskaniu informacji o której mowa w pkt. IV.3. podejmuje z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania w szkole.

6. Jeżeli w wyniku postępowania pracownik stwierdza, że rodzina nie spełnia warunków określonych ustawą o pomocy społecznej ( znacznie przekroczone kryterium ustawowe, brak przesłanek ustawowych ) informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję :

- uznającą potrzebę dalszego dożywiania dziecka

- o zaprzestaniu dożywiania.

7. Liczba żywionych dzieci bez decyzji nie może przekraczać 20% liczby dzieci dożywianych w szkole w ramach Wieloletniego Programu dożywiania w miesiącu poprzedzającym miesiąc żywieniowy.

8. Koszt jednego gorącego posiłku określany jest corocznie w umowie zawieranej pomiędzy dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej a dyrektorem szkoły i nie może być wyższy niż koszt posiłku ustalonego dla uczniów objętych żywieniem w oparciu o decyzje administracyjne.

9. Rozliczenie z tyt. wydanych przez szkołę posiłków na zasadach określonych niniejszą uchwałą dokonywane będą w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym posiłki wydano. Lista stanowiąca podstawę zwrotu wydatków poniesionych przez szkołę powinna zawierać:

- imię i nazwisko dziecka żywionego

- nazwisko rodzica (opiekuna ) i PESEL

- liczbę dni w miesiącu, w których uczeń otrzymał posiłek

- stawka żywieniowa

- kwota do zapłaty.

Wzór listy rozliczeniowej zostanie opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

10. Dyrektor OPS może odmówić zwrotu środków szkole z tytułu wydanych posiłków jeżeli:

Posiadane środki nie zabezpieczą wszystkich potrzeb związanych z dożywianiem w ramach wydanych decyzji administracyjnych, a dyrektor szkoły nie zgłosił niezwłocznie dzieci którym przyznano pomoc,

Liczba dzieci skierowanych do dożywiania przez dyrektora szkoły przekroczy 20% liczby dzieci żywionych w oparciu o decyzję administracyjną.

V. Finansowanie Programu

Program Osłonowy finansowany będzie w ramach środków przewidzianych w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2014 i lata następne na realizację Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „w pozycjach:

- Program dożywianie – wkład własny miasta

- dotacja celowa uzyskana od wojewody

Program może być finansowany również w ramach  innych środków własnych miasta przeznaczonych na jego realizację.

VI. Monitoring Programu

Wydatki związane z realizacją Programu będą podlegały comiesięcznej kontroli przez wyznaczonego pracownika ( kontrola list, nieprzekraczalność dopuszczalnego wskaźnika liczby dzieci żywionych bez decyzji ).

Po zakończeniu roku budżetowego sprawozdanie zbiorcze z realizacji Programu zostanie przekazane Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej. Informacje dot. Programu zostaną również ujęte w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodziny, z których dzieci będą objęte dożywianiem w formie określonej w Programie, zostaną zdiagnozowane i objęte pomocą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »