Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18/XL/2014 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm../, art. 211, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku ,poz. 885 z późn. zm./ ,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje

§ 1. Dokonać przeniesień środków miedzy działami: 600 - Transport i łączność 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

220 000,00

220 000,00

600

Transport i łączność

220 000,00

60016

Drogi publiczne gminne
a)wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

220 000,00
220 000,00
220 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

220 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne
a)wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

220 000,00
220 000,00
220 000,00

§ 2. 1. Załącznik nr 4 do uchwały nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Załacznik nr 5 do uchwały nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/XL/2014
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2014 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2014 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

1 429 115,00

1.

900

90015

Dobudowa  oświetlenia ul. Szkolna , Polna

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Projekt

2

600

60016

Przebudowa    nawierzchni  wraz z odwodnieniem ulicy Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy

294 835,00

2014/2014

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

470 780,00

2009/2014

Prace budowlane – etap II

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

98 500,00

2014/2014

Wykup

5

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul.  Słonecznej i ul. Tartacznej w Zumpach

Budżet gminy

45 000,00

2014/2014

Etap budowy

6.

010

01010

Przedłużenie wodociągu ul Korfantego w Boronowie

Budżet gminy

60 000,00

2014/2014

Etap budowy

7.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt

8.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

350 000,00

2014/2014

Dotacja na zakup

9

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Projekt

10.

600

60016

Przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie  wraz z odwodnieniem

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/XL/2014
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

350 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

17 000,00

-

3.

Gmina Lubliniec

6 100,00

-

Razem

23 100,00

350 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania/podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

91 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

3 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

25 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

5 000,00

-

-

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

7.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

6 000,00

-

-

8.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

-

282 000,00

-

9.

Zakup samochodu pożarniczego

350 000,00

-

-

Razem

485 000,00

282 000,00

-

Ogółem

508 100,00

632 000,00

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe