Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/226/14 Rady Gminy Gilowice

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 dokonuje się zmian:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 839.564 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 1.125.688 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.;

2) § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie – 620.000 zł..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe