Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/230/14 Rady Gminy Gilowice

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / Rada Gminy Gilowice uchwala co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami 900 i 010, zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 60078 na przebudowę przepustu okularowego w Gilowicach oraz plan wydatków bieżących w rozdziale 75023 i 85311.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 17.456.615 zł

b) wydatki w wysokości 17.182.591 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 274.024 zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2014 ”

I. Wprowadzić plan wydatków dla zadania:

1. „Przebudowa przepustu okularowego na mały obiekt mostowy w ciągu drogi ul. Józefa Beriniego w 0+610 w Gilowicach”

DZ. 600 rozdz. 60078 kwota 270.000 zł

II. Zmienić klasyfikację budżetową dla zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej” z działu 900 rozdz. 90001 na dział 010 rozdz. 01010. Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku” Jednostki sektora finansów publicznych Zmienić klasyfikację budżetową dla dotacji celowej na zadania majątkowe dla Gminy Łękawica z działu 900 rozdz. 90001 na dział 010 rozdz. 01010. Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe