Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/233/14 Rady Gminy Gilowice

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Gilowice „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz.1024)

Rada Gminy Gilowice
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się program osłonowy gminy Gilowice Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/233/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe