Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/320/14 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/295/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 507.171,00 zł, do wysokości 56.322.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 507.171,00 zł, do wysokości 53.844.113,43 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 818.568,00 zł do wysokości 60.894.645,00 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 162.168,00 zł, do wysokości 49.500.181,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 656.400,00 zł, do wysokości 11.394.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 311.397,00 zł, do wysokości 4.572.637,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.511.240,00 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 1.750.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 311.397,00 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce o kwotę 331.397,00 zł, do wysokości 8.342.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 20.000,00 zł do wysokości 3.770.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 10 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 11 - "W planie przychodów i kosztów Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2014 rok", o którym mowa w § 7 ust. 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/320/14
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/320/14
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/320/14
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/320/14
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/320/14
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/320/14
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/320/14
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe