Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/1077/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, oraz ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 324, poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W Uchwale nr LXI/1403/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, wprowadzić następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

ust. 1. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w dni robocze wynosi:

a) 8,40 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 1 ul. Andrzeja 10, nr 2 ul. Warszawska 42, nr 4 ul. Gliwicka 96),

b) 8,35 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 ul. Oblatów 24, nr 5 ul. Dębowa 16c),

c) 9,00 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35a, nr 8 ul. Łętowskiego 6a, Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Orkana 7a),

d) 9,97 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 6 ul. Czecha 2, nr 9 ul. Krakowska 138, nr 10 ul. Krakowska 138, Domu Noclegowego ul. Krakowska 138, Sekcji ds. Bezdomnych ul. Morcinka 19a).

ust. 2. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych zawierających opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza w dni robocze wynosi:

a) 10,50 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 1 ul. Andrzeja 10, nr 2 ul. Warszawska 42, nr 4 ul. Gliwicka 96),

b) 10,44 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 ul. Oblatów 24, nr 5 ul. Dębowa 16c),

c) 11,25 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35a, nr 8 ul. Łętowskiego 6a, Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Orkana 7a),

d) 12,46 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 6 ul. Czecha 2, nr 9 ul. Krakowska 138, nr 10 ul. Krakowska 138, Domu Noclegowego ul. Krakowska 138, Sekcji ds. Bezdomnych ul. Morcinka 19a).

ust. 3. Cena za jedną godzinę usług określonych w § 7 ust. 1 i 2 w dni wolne wynosi:

a) 12,18 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 1 ul. Andrzeja 10, nr 2 ul. Warszawska 42, nr 4 ul. Gliwicka 96),

b) 12,11 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 ul. Oblatów 24, nr 5 ul. Dębowa 16c),

c) 13,05 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35a, nr 8 ul. Łętowskiego 6a, Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Orkana 7a),

d) 14,46 zł(rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 6 ul. Czecha 2, nr 9 ul. Krakowska 138, nr 10 ul. Krakowska 138, Domu Noclegowego ul. Krakowska 138, Sekcji ds. Bezdomnych ul. Morcinka 19a).

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe