Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/1086/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 j.t.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXX/687/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Od 1 lipca 2013r. do 31 maja 2014r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się miesięcznie, z dołu bez wezwania, w terminie do 25 dnia miesiąca.

2. Od 1 czerwca 2014r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się miesięcznie, z dołu bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 25 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe