Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43.340.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzepice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594; ze zmianami.), oraz art. 400a ust.1 pkt 2 i pkt 42 w związku z art. 403 ust. 2. 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.),  Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane przez osoby fizyczne.

1. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji celowej z budżetu gminy.

§ 2. 1. Wysokość środków na dotacje w każdym roku określona będzie w budżecie gminy przyjętym uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

2. Kwota dotacji na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 2.500 zł brutto (słownie; dwa tysiące pięćset złotych).

§ 3. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określa Załącznik nr 1 do               niniejszej uchwały, zwany regulaminem przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Krzepice

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr XXI/169/08 z dnia               08 lipca 2008 roku w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43.340.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 lutego 2014 r.

Regulamin przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzepice

§ 1. 1. Ustala się Regulamin przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy na terenie miasta i gminy Krzepice

2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji z budżetu gminy.

§ 2. Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania, wypłacania i rozliczania dotacji w sposób następujący:

1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na obszarach nie objętych budową kanalizacji sanitarnej.

2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.

3. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

4. Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

5. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok budżetowy.

6. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone są do realizacji na rok następny wg kolejności zgłoszeń.

7. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

2) pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni potwierdzone datą wpływu do Starostwa Powiatowego w Kłobucku,

3) mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w ppunkcie 2,

4) pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę kłobuckiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3,

5) zgodę określoną w punkcie 2,

8. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszym regulaminie.

9. Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą do przyznania dotacji.

10. Podpisanie umowy następować będzie po przyjęciu uchwały budżetowej na dany               rok budżetowy.

11. Dotacja w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), jednak nie               więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów, wypłacona               zostanie w jednej transzy, po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków,               przedłożeniu przez wnioskodawcę oryginałów faktur oraz po sporządzeniu przez pracownika urzędu Miejskiego w Krzepicach protokołu odbioru robót.

12. Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego itp.

13. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres:  Urząd Miejski w Krzepicach ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice               lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu , pok nr 3.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK

o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Wnioskodawca..........................................................................................................................

Adres: ….......................................................................................................................................

Telefon: …....................................................................................................................................

Dokument tożsamości...............................seria..............numer....................................................

Wydany przez................................................................................................................................

PESEL. ............................................................................

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Miejscowość.................................................................................................................................

Działka ewidencyjna, nr obrębu....................................................................................................

Tytuł prawny do nieruchomości....................................................................................................

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia( typ oczyszczalni, wydajność, parametry techniczne urządzenia, itp.) ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia

Data rozpoczęcia..........................................

Data zakończenia …....................................

5. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, nr rachunku)

…..................................................................................................................................................

                                                                                                                              …...................................

                                                                                                                              Podpis wnioskodawcy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe