Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/989/14 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/726/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mysłowice przez podmioty niepubliczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 3b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/726/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mysłowice przez podmioty niepubliczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym placówkom oświatowym, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz tryb i zasady kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

2. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

typie szkoły – należy przez to rozumieć trójstopniowy podział zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

3. § 6 ust 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Miasto Mysłowice na ucznia przedszkola oblicza się z uwzględnieniem § 3 ust.3 na podstawie:

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok
w przedszkolach, pomniejszonych o opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie przez ucznia z nauczania, wychowania i opieki prowadzonych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, za wyżywienie, oraz na podstawie części oświatowej subwencji otrzymywanej przez Miasto Mysłowice określonej w metryczce subwencji oświatowej na dany rok,

2) średniorocznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mysłowice w roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3) ponowne przeliczenie kwot dotacji nastąpi w styczniu roku następnego po złożeniu przez placówki sprawozdań RB za poprzedni rok.

4. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Warunkiem uruchomienia raty dotacji w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest złożenie w organie dotującym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków zapisanych do placówki, przedszkola lub szkoły dotowanej, według stanu na 20 dzień każdego miesiąca.

5. § 8 ust. 2 pkt. 3 wykreśla się,

6. § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Ustalona na 31 grudnia danego roku kwota, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą zaliczkowo dla szkół, o których mowa w ust. 2:

1) zostaje wypłacona wraz z dotacją naliczoną na styczeń kolejnego roku – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo do grudnia jest niższa od kwoty należnej,

2) podlega zwrotowi do budżetu Miasta Mysłowice – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo do grudnia jest wyższa od kwoty należnej..

7. w § 8 po ust. 9 dopisuje się ust. 10 w brzmieniu:

W przypadku zawarcia przez rodziców lub opiekunów prawnych umowy o uczęszczanie ucznia do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego z więcej niż jednym przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, dotacja na tego ucznia, przysługuje tej jednostce, która faktycznie sprawuje opiekę nad uczniem i do której uczeń uczęszcza..

8. § 8 dotychczasowy ust. 10 zmienia numer na ust. 11 i otrzymuje brzmienie:

W przypadkach określonych w ust. 7-10 kwota, o którą należałoby skorygować wypłaconą dotację, będzie uwzględniona przy naliczeniu dotacji na kolejne miesiące.

9. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z odsetkami, na zasadach
i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

10. § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dotacje udzielone z budżetu Miasta w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu dotującego na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

11. § 11 ust. 14 wykreśla się, a następny ust. 15 otrzymuje numer 14.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe