Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 272/XXXVI/2014 Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)Rada Gminy Niegow a uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Niegowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe