Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/549/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie nadania nazwy drodze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. Nadać nazwę – ulica Na Wzgórzu, drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Alfonsa Zgrzebnioka
w Tarnowskich Górach, usytuowanej na działce nr 3160/176 objętej księgą wieczystą
nr GL1T/00089925/6, obręb ewidencyjny Stare Tarnowice, karta mapy 1 dod. 9, stanowiącej własność osób fizycznych.

§ 2. Schematyczny szkic sytuacyjny drogi zawiera załącznik.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wymaga podania do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK


Załącznik do Uchwały Nr LIV/549/2014           
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe