Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/448/14 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zawiercie

Tekst pierwotny

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zawiercie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Podmioty ( osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które są wpisane do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zawiercie, które zapewniają opiekę na dziećmi do lat 3 w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie względem każdego dziecka, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu miasta Zawiercia.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Zawiercie:

1) w wysokości 200 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w wieku do lat 3, zamieszkujące teren Gminy Zawiercie,

2) w wysokości pełnych kosztów ponoszonych miesięcznie za pobyt dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, objętego opieką w wieku do lat 3, zamieszkującego teren Gminy Zawiercie.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji do Prezydenta Miasta Zawiercie, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:

1) w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z zastrzeżeniem pkt.2,

2) w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały, gdy podmiot ubiega się o dotację celową na rok 2014.

2. Przyznanie dotacji celowej na dany rok dla podmiotów prowadzących żłobki następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego i terminowo złożonego wniosku o którym mowa w ust. 1

§ 3. 1. Dotacja celowa ustalana jest na rok kalendarzowy i przekazywana w dwunastu częściach miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Wniosek o wypłatę miesięcznej części dotacji celowej składany jest do Prezydenta Miasta Zawiercie w terminie do 5 dnia danego miesiąca.

3. Wysokość przekazywanej miesięcznej dotacji celowej stanowi iloczyn kwoty o której mowa w § 1 ust. 2 oraz liczby dzieci uczęszczających do żłobka, ustalonej na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność, wskazanej we wniosku o wypłatę miesięcznej części dotacji celowej.

4. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja będzie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu, w którym dziecko było objęte opieką w żłobku.

§ 4. Dotacja celowa nie podlega przekazaniu gdy:

1) wniosek o wypłatę miesięcznej części nie zostanie złożony w terminie wskazanym w § 3 ust.2,

2) żłobek zostanie wykreślony z rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miatsa Zawiercie.

§ 5. 1. Dotacja celowa może być wykorzystywana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących żłobka ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki na dziećmi.

2. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. Podmiot prowadzący żłobek zobowiązany jest do rozliczenia dotacji za dany rok w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego.

§ 7. Prezydentowi Miasta Zawiercie przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej w zakresie liczby dzieci objętych opieką w żłobku w poszczególnych miesiącach oraz sposobu wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/448/14
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 26 lutego 2014 r.

  Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta Zawiercie na rok .........

1. ………………………………………………………………………………………………..…......

    (nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek)

2. ………………………………………………………………………………………………….........

    (siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek)

3. ………………………………………………………………………………………………….........

    (forma organizacyjna opieki)

4. ………………………………………………………………………………………………….........

            (osoba upoważniona do udzielania informacji)

5. .…………………………………………………………………………………………………........

            (liczba dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Zawiercie, objętych opieką w żłobku)

6. ………………………………………………………………………………………………….........

   (numer oraz data wydania zaświadczenia o wpisie żłobka do rejestru prowadzonego przez Gminę

    Zawiercie)

7. …………………………………………………………………………………………………..........

    (nazwa banku oraz numer konta bankowego na który będzie przekazywana dotacja)

8. Jednocześnie zobowiązuję się do informowania organu przyznającego dotację o wszelkich zmianach

    mających wpływ na prawo i wysokość dotacji.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie, we wniosku, dane są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                                                                                             

     .............................................

                                                                                                                                                          Podpis

Załączniki:

1) Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka - …….szt.

    wraz z informacją o ich miejscu zamieszkania.

2) Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci co do których podmiot prowadzący żłobek

    ubiega się o dotację w wysokości pełnych kosztów ponoszonych miesięcznie za pobyt dziecka.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe