Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 278/XXXII/14 Rady Gminy Poczesna

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2013r.poz.217/                                                                                                                                                                                                                                               Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.                                                                                                                                                                                       W § 1 Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej nadanego uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 153/XVII/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. / Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 1909 z póżn. zm. / dodaje się ust 3 w brzmieniu:

3. Podmiot leczniczy o którym mowa w ust 1 i 2 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą: Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej..

§ 2.                                                                                                                                                                         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.

§ 3.                                                                                                                                                                                                     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe