Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 288/XXXII/14 Rady Gminy Poczesna

z dnia 27 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę nr 195/XXII/12 w sprawie utworzenia obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i art. 12 §2, §3, §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) działając na wniosek Wójta

Rada Gminy w Poczesnej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla obwodu nr 9 Zawodzie określony w §1 uchwały Nr 195/XXII/12 w sprawie utworzenia obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r., poz. 366), który to adres brzmi: „Szkoła Podstawowa w Poczesnej, Kolonia Poczesna, ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe