Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/290/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1„Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2014”do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LII/270/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:


Dział


Treść


Zwiększenie


Zmniejszenie

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM70 000

Podatek od nieruchomości

70 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 300

3 300

Wpływy z różnych opłat

90

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze3 210

Wpływy z usług

3 300


RAZEM


73 300


3 300

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 70 000 ,00 zł

2. W załączniku Nr 2„Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2014 r.”do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LII/270/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:                           


Dział


Rozdz.


Treść


Zwiększenie


Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki bieżące
z tego wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

70 000

70 000
70 000

70 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 500

6 500

80101

Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
z tego wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
w tym:
wydatki majątkowe
z tego na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

6 500


6 500

6 500

6 500

6 500
6 500

6 500


RAZEM


76 500


6 500

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr LII/270/2013 z dnia 27 grudnia z 2013 roku„Wydatki majątkowe w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr LII/270/2013 z dnia 27 grudnia z 2013 roku„Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 25 796 543

WYDATKI - 24 903 343

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 893 200 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 795 074 i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 98 126 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Antoni Byrdy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/290/2014
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/290/2014
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.


Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE (ZSPiG Nr 2) przenosi się wpływy z dochodów zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową dochodów.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się środki na wydatki związane z przygotowaniem do zbycia obiektu DW „Włókniarz”.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE (ZSPiG nr 1) przenosi się środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zakup systemu Płace w wersji Windows.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe