Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/798/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

                                                                     

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014 r. o kwotę 5.902.075,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 642.069.317,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 462.469.596,- zł,

- plan dochodów powiatu wynosi 179.599.721,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. o kwotę 18.940.667,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 836.372.937,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 578.267.628,- zł,

- plan wydatków powiatu wynosi 258.105.309,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 13.038.592,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 211.812.560,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.:

1) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014 r., poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„ ”§3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 194.303.620,-zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) 16.318.130,- zł

b) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 5.191.805,- zł

c) emisji obligacji 72.993.295,- zł na sfinansowanie wydatków majątkowych,

d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 99.800.390,- zł„ ”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/798/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/798/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/798/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/798/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/798/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe