Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/806/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminy Tychy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm), art. 9 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13 z poźn. zm), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych oraz Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/806/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe