Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/329/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody  budżetu gminy na 2014 rok

o kwotę

1 312 533,89

Zwiększyć wydatki  budżetu gminy na 2014 rok

o kwotę

1 017 277,63

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2014 rok

o kwotę

295 256, 26

1)

z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

295 256,26

1.

Dochody po zmianie wynoszą

36 257 024, 36

w tym:

1) dochody bieżące

35 225 491,98

2) dochody majątkowe

1 031 532,38

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

37 106 807,10

w tym:

1) wydatki bieżące

31 209 353,68

2) wydatki majątkowe

5 897 453,42

3.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi

849 782,74

i zostaje pokryty z zaciągniętej pożyczki

4.

Przychody po zmianie wynoszą

3 260 742,74

w tym:

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

615 703,74

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2014:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2014 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2014 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/329/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenia dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/329/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/329/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2014 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/329/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/329/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2014 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe