Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182, zm. z 2011 r. Nr 81, poz. 440 oraz z 2013 r. poz. 509.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/333/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

I. Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Zebrzydowice w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024). Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Zebrzydowice.

II. Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

· poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

· poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

· kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 - objęto wsparciem w formie posiłku 199 dzieci przedszkolnych oraz uczniów. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 34 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku programem pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu.

IV. Podmioty realizujące program

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Zebrzydowice.

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyrażą chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola uzna, iż zachodzi potrzeba udzielania pomocy w formie posiłku czy też całodziennego wyżywienia może takiej pomocy udzielić.

W przypadku udzielania pomocy dyrektor szkoły bądź przedszkola informuje niezwłocznie ośrodek pomocy społecznej o udzielonej pomocy.

Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

VI. Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VII. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe