| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/338/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.[1])), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXXI/331/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/338/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 lutego 2014 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ZEBRZYDOWICE

              Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) – do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej. Zgodnie z dalszymi postanowieniami wyżej cytowanej ustawy Gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne, lokale zamienne, a także pomieszczenia tymczasowe oraz zaspakaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw o niskich dochodach.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a w szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu,

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) zasobie – należy rozumieć mieszkaniowy zasób gminy Zebrzydowice,

2) dochodzie – należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierót zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS,

3) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury określoną w Komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu

§ 2. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony:

1) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 125 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

2) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury.

§ 3. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu socjalnego:

1) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 50 % najniższej emerytury,

2) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 90 % najniższej emerytury.

§ 4. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby określone w § 2, których miesięczny dochód nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 5. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć:

1) zamieszkiwanie w lokalach, w których powierzchnia mieszkania dotychczas zajmowanego lokalu przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym lub mniejsza niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zajmowanie lokalu nie spełniającego wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

3) zamieszkiwanie w lokalach o bardzo złym stanie technicznym, duża wilgotność, zagrzybienie itp.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 6. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom nie posiadającym tytułu prawnego do innego lokalu i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

2) uprawnionym do lokalu zamiennego zgodnie z art.10 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

3) zajmujące lokale socjalne, którzy utracili uprawnienia do ich dalszego zajmowania z powodu przekroczenia kryterium dochodowego określonego w § 2, a spełniają kryterium dochodowe określone w § 1.

§ 7. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przysługuje osobom:

1) w stosunku, do których sąd orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego,

2) zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,

3) opuszczającym placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej w związku z uzyskaniem pełnoletniości, którzy przed umieszczeniem w pieczy zamieszkiwali na terenie gminy Zebrzydowice,

4) ofiarom przemocy w rodzinie – po opuszczeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób dotkniętych przemocą w Rodzinie w związku z wykorzystaniem maksymalnego okresu pobytu.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 8. 1. Lokale mieszkalne mogą być przedmiotem zamiany po spełnieniu poniższych warunków:

1) zamiany lokali pomiędzy najemcami lokali należących wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymagają zgody najemców tych lokali oraz wynajmującego. Wynajmujący nie może odmówić zgody na zamianę lokali w swoich zasobach bez uzasadnionej przyczyny,

2) zamiany lokali pomiędzy najemcami lokali należących do zasobów mieszkaniowych gminy, a najemcami lokali w innych zasobach wymagają także pisemnej zgody najemców oraz właścicieli tych lokali.

2. Wynajmujący winien odmówić zgody na zamianę lokalu pomiędzy najemcą lokalu komunalnego z osobą nie płacącą regularnie czynszu za najem lokalu w innych zasobach.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu zawierany na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 9. 1. O najem lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy może ubiegać się wyłącznie osoba mająca miejsce zamieszkiwania na terenie gminy.

2. Ustala się poniższy tryb załatwiania wniosków:

1) wnioskodawca składa do Wójta Gminy wniosek o najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego wraz z zaświadczeniem dokumentującym jego dochód,

2) podstawą do zakwalifikowania na listę osób, z którymi gmina może zawrzeć umowę najmu jest spełnienie kryteriów określonych w niniejszych zasadach,

3) społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków do najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego zapewnia Komisja Rady Gminy właściwa do spraw społecznych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych szczególną sytuacją wnioskodawcy wójt może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokali socjalnych na czas oznaczony, bez zachowania kryteriów i trybów określonych w niniejszych postanowieniach jednak nie dłużej niż na okres 6 – miesięcy.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub w lokalu, w którego w najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 10. 1. W lokalu opuszczonym przez najemcę mogą pozostać:

1) osoby wymienione w art.691 Kc, odpowiadające kryterium dochodowemu i nie mające prawa do innego lokalu.

2) w stosunku do osób nieuprawnionych do zawarcia umowy najmu należy wystąpić o dobrowolne opuszczenie lokalu. Osoby te zostaną poinformowane o obowiązku zapłaty należnego gminie odszkodowania.

3) w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie lokal nie zostanie opuszczony i opróżniony sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego z pozwem o eksmisje i zapłatę odszkodowania.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 11. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddane w najem za zapłatą czynszu wolnego, przy czym najemcę lokalu należy wyłonić w drodze przetargu.


[1]) Zm. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 1304.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »