| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/341/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 400a, ust.1 punkt 5, art.403 ust.2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.[1])) oraz art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się zasady oraz tryb udzielania dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania, zwanej dalej dotacją, ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z realizacją przez gminę - GZWiK zadań gdzie wymogi programów pomocowych narzucają osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego oraz trwałość projektu.

§ 2. Dofinansowanie (dotacja) dotyczy częściowego pokrycia wydatków przeznaczonych na:

1) budowę przyłącza wodociągowego

2) budowę przyłącza kanalizacyjnego
do nieruchomości położonej na terenie Gminy Zebrzydowice. Dofinansowanie przyznawane będzie wtedy gdy budowa sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej będzie inwestycją realizowaną przez GZWiK jednocześnie z przyłączami w celu uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego całej inwestycji.

§ 3. Dotacja, o której mowa w § 2 może być udzielona osobie fizycznej, właścicielowi lub użytkownikowi budynku mieszkalnego, która jednocześnie z umową dotacji, podpisze umowę o wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz zobowiąże się do zawarcia umowy na odbiór ścieków/dostawę wody z GZWiK.

§ 4. 1. Wysokość dotacji będzie określana dla każdego zadania inwestycyjnego indywidualnie poprzez wyliczenie ryczałtowego kosztu przyłącza na bazie cen uzyskanych w ofercie przetargowej wykonawcy realizującego inwestycję. Koszt przyłącza uwzględnia nakłady poniesione na dokumentację projektową.

2. Wysokość dotacji będzie kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy całkowitym kosztem realizacji przyłącza a wkładem własnym Dotowanego stanowiącym:

- dla przyłącza wodociągowego 1,5 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku,

- dla przyłącza kanalizacyjnego 2 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Rozdział 2.
Tryb postępowania przy udzielaniu dotacji

§ 5. 1. O dotację mogą ubiegać się osoby wymienione w § 3, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla nieruchomości przyłączanej do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz nieposiadające względem Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

2. Wnioskodawcy ubiegający się o uzyskanie dotacji na zadania o których mowa w § 2 składają do Wójta Gminy, pisemny wniosek.

3. Wnioski składa się w terminach ogłoszonych przez Wójta Gminy.

4. Wnioski będą rozpatrywane w Urzędzie Gminy Zebrzydowice przez Referat Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych.

5. Wójt w drodze Zarządzenia określi wzór wniosku oraz umowy dotacji.

§ 6. 1. Podstawą przekazania dotacji będzie podpisanie umowy dotacji oraz umowy o wykonanie (odpowiednio) przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego.

2. Dotacja będzie przekazana bezpośrednio na konto bankowe GZWiK w Zebrzydowicach, który pełni funkcję Inwestora zastępczego.

§ 7. 1. Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadanie, o którym mowa w § 2 zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji i kontrola zleconego zadania

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji winno nastąpić w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego Rozliczenia dotacji (w imieniu osoby, która otrzymuje dotację) dokonuje GZWiK. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji.

2. Do rozliczenia dotacji należy dołączyć wykaz wykonanych przyłączy oraz ich wartość powykonawczą.

3. Kontrolę nad wykonaniem zleconego zadania sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


[1]) Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 oraz z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »