Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.28.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 217 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w brzmieniu ustalonym Uchwałą
Nr PR.0007.16.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Pokoju 4 wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 217 z późn. zm.),

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.),

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330
z późn. zm.),

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.),

- ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174,
poz. 1039 z późn. zm.).

2. W rozdziale V w § 15:

- w ust. 1 wykreśla się w całości lit. „d) st. inspektora ds. administracyjno-biurowych”

- w ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. „f” w brzmieniu:

gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni ginekologicznej,

- w ust. 2 pkt 6 wykreśla się w całości lit. „b) st. inspektora ds. administracyjno-biurowych”

3. W załączniku Nr 1 do Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 2 dodaje się lit. „f” w brzmieniu:

gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni ginekologicznej,,

- w ust. 6 wykreśla się w całości lit. „b) st. inspektor ds. administracyjno-biurowych.”

4. W załączniku Nr 2 do Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w schemacie organizacyjnym w komórce samodzielne stanowiska wykreśla się tiret drugi „- st. inspektor ds. administracyjno-biurowych.”

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w brzmieniu ustalonym Uchwałą
Nr PR.0007.16.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2013 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe