Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 463/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 1822) zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 347/2013 z dnia 5 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2587) oraz uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 409/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 4941)

Tekst pierwotny

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 1822) zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 347/2013 z dnia 5 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2587) oraz uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 409/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 4941)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 1822) zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 347/2013 z dnia 5 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2587) oraz uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 409/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 4941) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3. W zakresie nie objętym zmianami uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pozostaje w mocy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 463/2014
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 463/2014
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe