Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 466/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy - Malinowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) art. 8 ust.1a ustawy o drogach publicznych (jt. Dz. U. 2013r. poz 260 z poźn. zmianami) po uzyskaniu zgody właścicieli działek na nadanie nazwy

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę Malinowa drodze wewnętrznej przebiegającej w obrębie 11, od ulicy Henryka Krupanka w kierunku południowym, na działkach ewidencyjnych: 11-1433/39, 11-1432/45, 11-1414/61, 11-1429/62.

2. Przebieg drogi wewnętrznej obrazuje mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Uchwały Nr 466/2014
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe