Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 926/LIV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik do Uchwały Nr 926/LIV/2014
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 lutego 2014 r.

Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”

I. Podstawa prawna programu.

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program został utworzony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014 – 2020.

II. Cel programu.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży poprzez niezwłoczne zapewnienie im posiłku, a tym samym podstawowych potrzeb żywieniowych.

III. Adresaci programu.

Adresatami programu są:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

IV. Zakres programu.

1. Program służy udzielaniu pomocy w formie posiłku w przedszkolu lub w szkole bez decyzji administracyjnej i bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko zgłosi dyrektorowi szkoły lub przedszkola chęć skorzystania z posiłku.

2. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu o potrzebie udzielenia dziecku/uczniowi pomocy w formie posiłku.

3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w formie posiłku bez wydania decyzji administracyjnej i bez wywiadu środowiskowego nie może przekraczać 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

V. Finansowanie programu.

Program finansowany jest ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymywanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe