Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 932/LIV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Dzielnicy Ostrowy Górnicze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust 1 i 2 oraz art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz §§ 45 i 46 Statutu Miasta Sosnowca przyjętego uchwałą Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 16, 2003 rok, poz. 544 ze zmianami), z inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala

§ 1. Utworzyć jednostkę pomocniczą – Dzielnica Ostrowy Górnicze.

§ 2. 1. Jednostka pomocnicza obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice: Armii Krajowej (parzyste 2-20, nieparzyste 1-27), Bobrek, Boczna, Czerpakowa, Elizy Orzeszkowej, Feliks, Gen. Zygmunta Waltera-Janke, Górna, Jagodowa, Jasna, Józefa Poniatowskiego, Juliuszowska, Klubowa, Konstantego I. Gałczyńskiego, Leśna, Limbowa, Mała, Maczkowska (od ul Wileńskiej), Metalowa, Niecała, Obwodowa, Przepiórek, Sikorek, Stefana Starzyńskiego, Wąska, Zofii Nałkowskiej.

2. Granice jednostki pomocniczej określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

3. Obszar jednostki pomocniczej może być zmieniony w trybie określonym w Statucie Miasta Sosnowca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik do Uchwały Nr 932/LIV/2014
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 lutego 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe