Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 933/LIV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Dzielnicy Ostrowy Górnicze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 47 Statutu Miasta Sosnowca przyjętego uchwałą Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 16, 2003 rok, poz. 544 ze zmianami), z inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala

§ 1. Nadać jednostce pomocniczej Dzielnicy Ostrowy Górnicze statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, określający organizację i zakres działania jednostki pomocniczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik do Uchwały Nr 933/LIV/2014
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 lutego 2014 r.

STATUT RADY DZIELNICY OSTROWY GÓRNICZE W SOSNOWCU
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :

1) Mieście Sosnowiec – należy przez to rozumieć gminę Sosnowiec – miasto na prawach powiatu,

2) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sosnowcu,

3) Przewodniczącym Rady Miejskiej - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu,

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sosnowcu,

5) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Sosnowca,

6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sosnowcu,

7) Dzielnicy – należy przez to rozumieć Dzielnicę Ostrowy Górnicze w Sosnowcu,

8) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu,

9) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu,

10) Radnym - należy przez to rozumieć członka Rady Dzielnicy,

11) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu,

12) Przewodniczącym Zarządu - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu,

13) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu,

14) Statut Miasta - należy przez to rozumieć Statut Miasta Sosnowca,

15) Komisję Wyborczą – należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej w Sosnowcu.

§ 2. 1. Dzielnica Ostrowy Górnicze zwana w dalszej części niniejszego statutu Dzielnicą jest jednostką pomocniczą gminy Sosnowiec.

2. Wspólnotę lokalną Dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

3. Dzielnica realizuje zadania związane z organizacją przedsięwzięć i wspieraniem inicjatyw swoich mieszkańców w szczególności w zakresie:

1) poprawy warunków życia,

2) zachowania porządku i bezpieczeństwa,

3) edukacji,

4) kultury,

5) wypoczynku,

6) rekreacji,

7) ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury,

8) organizowania samopomocy sąsiedzkiej.

9) odnowy zabytków oraz zabytków poprzemysłowych.

4. Granice Dzielnicy określa mapa stanowiąca załącznik do statutu.

5. Dzielnica obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice:

1) Armii Krajowej (parzyste 2-20, nieparzyste 1-27),

2) Bobrek,

3) Boczna,

4) Czerpakowa,

5) Elizy Orzeszkowej,

6) Feliks,

7) Gen. Zygmunta Waltera-Janke,

8) Górna,

9) Jagodowa,

10) Jasna,

11) Józefa Poniatowskiego,

12) Juliuszowska,

13) Klubowa,

14) Konstantego I. Gałczyńskiego,

15) Leśna,

16) Limbowa,

17) Mała,

18) Maczkowska ( od ul Wileńskiej),

19) Metalowa,

20) Niecała,

21) Obwodowa,

22) Przepiórek,

23) Sikorek,

24) Stefana Starzyńskiego,

25) Wąska,

26) Zofii Nałkowskiej.

6. Obszar Dzielnicy może być zmieniony w trybie określonym w Statucie Miasta.

Organy dzielnicy

§ 3. 1. Organami Dzielnicy są: Rada i Zarząd.

2. Działalność organów jest jawna.

3. Rada ze swojego grona może powoływać komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Osoby nie będące członkami Rady mogą być zapraszane na posiedzenie komisji bez prawa głosu.

§ 4. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Dzielnicy jest Rada.

2. Siedzibą Rady jest SOSNOWIEC – Ostrowy Górnicze.

§ 5. 1. Rada liczy 15 radnych.

2. Rada wybiera na pierwszej sesji ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Funkcji, o których mowa w ust. 2 nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

4. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust.2. Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rezygnację Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady składa na piśmie do Rady.

6. Niepodjęcie uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 5 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji, Rada wybiera nowego Przewodniczącego Rady nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

8. W przypadku złożenia jednocześnie rezygnacji Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady i zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 7 posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

9. Przedmiotem obrad posiedzenia Rady prowadzonego przez najstarszego wiekiem radnego może być wyłącznie wybór nowego Przewodniczącego Rady.

10. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) współpraca z Radą Miejską i Prezydentem Miasta we wszystkich sprawach związanych z dzielnicą,

2) inicjowanie i wspieranie lokalnych przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych,

3) organizowanie zbiorowego życia mieszkańców Dzielnicy,

4) współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu i porządku,

5) sygnalizowanie Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta nieprawidłowości w funkcjonowaniu służb komunalnych oraz realizacji zadań i inwestycji miejskich,

6) ścisła współpraca z radnymi okręgu,

7) zgłaszanie uwag i wniosków oraz opiniowanie istotnych spraw dotyczących Dzielnicy a odnoszących się do:

a) planu zagospodarowania przestrzennego,

b) planu budżetu miasta na dany rok,

c) działań w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej,

d) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

e) utrzymania czystości, estetyki i higieny,

f) ochrony zdrowia i opieki społecznej,

g) szkolnictwa i kultury,

h) rekreacji i sportu,

i) ochrony środowiska,

j) komunikacji,

k) nazewnictwa ulic, placów, parków dzielnicy,

l) komunalnego budownictwa mieszkaniowego (konserwacje, remonty i modernizacje),

m) innych spraw dotyczących dzielnicy.

8) występowanie do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z wnioskami dotyczącymi uchwalania i realizacji budżetu miasta w zakresie działania Dzielnicy,

9) występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

§ 6. 1. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.

2. Rada wybiera Zarząd w liczbie 3 osób: Przewodniczącego Zarządu i 2 Wiceprzewodniczących Zarządu w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia ważności wyborów.

3. W przypadku niedokonania wyboru Zarządu w terminie określonym w ust.2 Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta rozwiązuje Radę.

§ 7. 1. Przewodniczącego Zarządu wybiera Rada spośród jej radnych bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu wybiera Rada na wniosek Przewodniczącego Zarządu spośród jej radnych, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Do zadań Zarządu należy między innymi:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) przygotowywanie projektów uchwał i wniosków,

3) przygotowywanie i przedstawianie planów działalności,

4) przygotowywanie i przedstawianie sprawozdań z działalności,

5) organizowanie zebrań mieszkańców i Rady,

6) prowadzenie dokumentacji organów Dzielnicy, a w szczególności przyjętych uchwał oraz protokołów z obrad walnego zebrania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy,

7) informowanie mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących jednostki i miasta,

8) wykonywanie uchwał Rady,

9) działanie na rzecz dobra Dzielnicy.

4. Po upływie kadencji Rady, Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, z zastrzeżeniem §14, ust. 8.

5. Zarząd zobowiązany jest złożyć nowo wybranej Radzie w wyznaczonym przez nią terminie, pisemne sprawozdanie ze swej działalności za okres co najmniej ostatniego roku.

§ 8. Odwołanie osób pełniących funkcję w organach Dzielnicy następuje w trybie przewidzianym

dla wyborów.

§ 9. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

§ 10. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady.

2. Przewodniczący Rady informuje o miejscu, terminie i porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej 1 raz na kwartał w sposób zwyczajowy przyjęty.

4. Posiedzenia Rady są jawne.

5. Do uczestnictwa w sesji każdorazowo zapraszani są radni Rady Miejskiej okręgu wyborczego właściwego dla Dzielnicy.

6. Obradami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

W przypadku nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady obradami kieruje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady.

7. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczących Rady obrady prowadzi najstarszy, obecny na sesji radny Rady.

8. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady z zastrzeżeniem przypadków, kiedy Statut stanowi inaczej.

9. Regulamin Rady uchwala Rada.

10. Każde posiedzenie Rady jest protokołowane. W protokole odzwierciedla się rzeczywisty przebieg obrad, a w szczególności podaje się:

1) datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko przewodniczącego i protokolanta obrad,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) listę obecnych członków Rady,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia,

5) porządek obrad,

6) przebieg obrad – streszczenie wystąpień, zgłaszane wnioski, podjęte uchwały, stanowiska, opinie, zgłaszane oświadczenia,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem jego wyników,

8) podpisy – przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

11. Przewodniczący Rady lub radny prowadzący obrady Rady podpisuje uchwały Rady.

12. Przewodniczący Rady przekazuje kopie uchwał radnym Rady Miejskiej z danego okręgu wyborczego.

13. Wnioski i opinie Rady przedkładane są do rozpatrzenia Radzie Miejskiej, Prezydentowi Miasta.

14. Wnioski i opinie są przedkładane do wiadomości radnym Rady Miejskiej danego okręgu.

§ 11. 1. Na pierwszej sesji radni składają ślubowanie : „Ślubuję uroczyście sprawować obowiązki radnego godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej dzielnicy i jej mieszkańców”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że prowadzący sesję wywołuje kolejno radnych, którzy powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

4. Radny Rady po złożeniu ślubowania uzyskuje tytuł „Radny Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze” z prawem posiadania stosownego zaświadczenia wystawionego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Radny Rady jest zobowiązany brać czynnie udział w posiedzeniach i pracach Rady, do której został wybrany.

§ 12. 1. Stały kontakt Rady z mieszkańcami odbywa się za pośrednictwem pełnionych społecznie dyżurów. O miejscu, dniach i godzinie, w których odbywać się będą dyżury, mieszkańcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeń.

2. W sesjach Rady Miejskiej może uczestniczyć Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu jako reprezentant Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.

3. Przewodniczący mogą upoważnić jednego ze swoich zastępców do uczestniczenia w sesji.

4. Mieszkańcy będą powiadamiani o terminie, miejscu, przedmiocie obrad rady w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Zasady gospodarki finansowej dzielnicy

§ 13. 1. Dzielnica nie posiada osobowości prawnej.

2. Dzielnica nie tworzy własnego budżetu a koszty jej działalności pokrywane są z budżetu miasta.

3. Środki finansowe na działalność Dzielnicy przeznaczone są na:

1) wydatki administracyjno-biurowe związane z funkcjonowaniem siedziby organów Dzielnicy,

2) wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz uroczystości środowiskowych na obszarze Dzielnicy.

4.               Dysponentami środków finansowych określonych w ust. 3 są odpowiednie Wydziały Urzędu.

5.               Zarząd Dzielnicy składa w Biurze Rady Miejskiej w terminie do dnia 31 sierpnia projekt harmonogramu działań na przyszły rok, który jest zatwierdzany przez Prezydenta Miasta. Plan działalności Dzielnicy zawiera proponowane koszty związane z jej działalnością.

6. Siedzibę, obsługę prawną i administracyjną Dzielnicy zapewnia Prezydent Miasta.

Nadzór nad działalnością organów Dzielnicy

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością Dzielnicy jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organami nadzoru nad działalnością Dzielnicy są: Rada Miejska i Prezydent Miasta.

3. Przewodniczący Rady raz w roku, lecz nie później niż do 31 marca, składa sprawozdanie z działalności Rady Radzie Miejskiej.

4. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania organów dzielnicy oraz uczestniczenia w ich posiedzeniach.

5. Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest do przedkładania uchwał Rady Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

6. Uchwały Rady sprzeczne z prawem są nieważne.

7. Nieważność uchwały w całości lub części stwierdza Prezydent Miasta w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia uchwały.

8. W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego naruszenia przez Radę przepisów prawa, Rada Miejska, na wniosek Prezydenta Miasta lub Komisji Rewizyjnej, może na mocy uchwały rozwiązać Radę. Rozwiązanie Rady jest równoznaczne z rozwiązaniem Zarządu.

Zasady i tryb wyborów organów jednostki

§ 15. 1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i są wpisane do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania na terenie Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający najwcześniej 60 dni od dnia podjęcia uchwały.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miejskiej.

§ 16. 1. Prezydent Miasta powołuje Komisję Wyborczą w składzie 6 osób, z których 2 osoby są zgłaszane przez Kluby Radnych Rady Miejskiej oraz 4 desygnowane przez Prezydenta Miasta.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący wyłonieni w drodze wewnętrznych wyborów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz członkowie.

3. W skład Komisji Wyborczej mogą wchodzić wyłącznie osoby nie będące w stosunku do osób kandydujących do Rady : zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem lub małżonkami.

4. Osoba wchodząca w skład Komisji Wyborczej traci członkostwo w komisji z chwilą rejestracji jej kandydatury na radnego.

5. Osobom wchodzącym w skład Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

6. Obsługę organizacyjno – techniczną, w tym także sporządzenie i przekazanie spisów wyborców, zapewnia Komisji Wyborczej Prezydent Miasta.

7. Wszystkie decyzje podejmuje komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, zastępcy przewodniczącego.

8 W pracach komisji wyborczej bez prawa głosu mogą uczestniczyć mężowie zaufania desygnowane przez Kluby Radnych Rady Miejskiej nie posiadające swoich przedstawicieli w Komisji Wyborczej.

§ 17. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizacja wyborów do Rady,

2) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego na terenie Dzielnicy, także w dniu wyborów,

3) ustalanie wzorów formularzy: zgłoszenia kandydata, protokołu rejestracji kandydata, list kandydatów, kart do głosowania i protokołów głosowania, ustalenie nakładu i zarządzenie druku kart do głosowania,

4) rejestracja kandydatów na radnych,

5) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów,

6) rozpatrywanie protestów wyborczych i orzekanie o ważności wyborów.

7) ustalenie wyników głosowania i składu Rady, a w razie sytuacji tego wymagającej przeprowadzenie losowania w zakresie rozdziału mandatów.

8) podanie wyników głosowania w Dzielnicy do wiadomości publicznej.

§ 18. 1. Kandydatów do Rady zgłasza się pisemnie Komisji Wyborczej w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibie komisji, w okresie pomiędzy 40 a 30 dniem przed terminem wyborów.

2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr PESEL, zawód, zgodę na kandydowanie, oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych do wykorzystania w kampanii wyborczej.

3. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.

4. Zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców z terenu Dzielnicy, przy czym każdy wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.

5. Do zgłoszenia kandydata uprawniony jest jeden z trzech pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat.

6. Przyjmujący zgłoszenie członek komisji obowiązany jest w obecności zgłaszających dokonać sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia, a w razie stwierdzenia wad odmówić rejestracji zgłoszenia.

7. Komisja Wyborcza dokona skreślenia z listy kandydata w razie zgonu, zmiany miejsca zamieszkania lub wycofania zgody na kandydowanie, o czym niezwłocznie powiadamia wyborców.

8. Warunkiem przeprowadzenia wyborów w Dzielnicy jest zgłoszenie liczby kandydatów równej lub większej od liczby mandatów.

9. Komisja Wyborcza ogłasza nazwiska kandydatów, wymienionych w porządku alfabetycznym, do publicznej wiadomości, najpóźniej 20 dni przed wyborami.

10. Jeżeli w przewidywanym terminie nie zostanie zgłoszona wymagana liczba kandydatów, zgodnie z ustępem 8, to wyborów nie przeprowadza się, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców. Wybory do Rady Dzielnicy w takim przypadku zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu kolejnej inicjatywy mieszkańców, popartej przez co najmniej 10% mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 19. 1. Prezydent Miasta zapewni w lokalnych środkach masowego przekazu oraz na ogólnie dostępnych nośnikach informacji na terenie Sosnowca, przekazanie informacji o zarządzonych wyborach pozwalające skutecznie poinformować mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

2. W dniu głosowania oraz w dniu poprzedzającym głosowanie prowadzenie kampanii na rzecz kandydatów jest dozwolone, z zastrzeżeniem ustępu 3.

3. W lokalu wyborczym wszelkie formy kampanii są zabronione.

§ 20. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu Komisji Wyborczej bez przerwy w godzinach od 7.00 do 21.00.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza przelicza karty do głosowania, sprawdza czy urna jest pusta, czy są w lokalu warunki zapewniające tajność głosowania a następnie zamyka i pieczętuje urnę, której nie wolno otwierać do końca głosowania.

3. Od chwili otwarcia lokalu wyborczego, aż do jego zamknięcia, w lokalu powinni być obecni co najmniej trzej członkowie komisji wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.

4. Przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępcaczuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania, w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój lub prowadzące agitację wyborczą.

5. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania po sprawdzeniu dokumentu tożsamości i po potwierdzeniu udziału w głosowaniu przez złożenie podpisu w spisie wyborców.

6. Komisja wyborcza dopisuje w dniu głosowania do spisu wyborców osobę pominiętą w spisie, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie.

7. Wyborca ujęty w spisie winien posiadać dowód tożsamości podczas głosowania.

8. Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

9. Wyborca głosuje od jednego do 15 kandydatów przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje (dwie przecinające się linie w obrębie kratki).

§ 21. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.

3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk 16 lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata, umieszczonego na karcie do głosowania.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.

6. Z ustalenia wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisują wszyscy członkowie komisji, zawierający w szczególności:

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

6) nazwiska i imiona wybranych radnych jednostki pomocniczej.

7. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie komisji, a drugi przekazuje Radzie Miejskiej.

8. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach liczby mandatów.

9. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów sytuującej ich na ostatnim miejscu mandatowym, o rozdziale mandatów decyduje losowanie. Losowanie przeprowadza przewodniczący Komisji Wyborczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w obecności co najmniej 2/3 członków komisji. Przy losowaniu mogą być obecni mężowie zaufania.

10. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady przechowuje się w Urzędzie.

11. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów oraz spisy wyborców, po upływie 12 miesięcy od dnia stwierdzenia ważności wyborów w danej jednostce pomocniczej, są niszczone.

§ 22. 1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej na piśmie udokumentowany protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty wyborców rozpatruje Komisja Wyborcza w terminie 30 dni od dnia wyborów na posiedzeniu jawnym, po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji Wyborczej wnoszącemu protest przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Rady Miejskiej, która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 60 dni od daty wniesienia odwołania.

4. Komisja Wyborcza orzeka o nieważności wyborów do Dzielnicy lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli w wyborach dopuszczono się przestępstw przeciwko wyborom lub naruszenia Statutu, które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie – w tym przypadku Komisja Wyborcza określa w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.

5. W razie braku protestów przeciwko ważności wyborów na terenie Dzielnicy, a także po rozpatrzeniu protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy i rozwiązuje się.

6. Wybory są ważne, jeśli wzięło w nich udział co najmniej 5 % uprawnionych do głosowania.

7. W terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów na terenie Dzielnicy, przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwszą sesję Rady.

8. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady sesję prowadzi przewodniczący Rady Miejskiej lub wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej z okręgu wyborczego, w którym znajduje się Dzielnica.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) śmierci,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) objęcia mandatu radnego Rady Miejskiej,

4) utraty prawa wybieralności,

5) prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny.

3. O wygaśnięciu mandatu radnego Zarząd powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz Komisję Wyborczą.

4. Stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego, Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się losowanie.

5. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia Jednostek,

2) rozwiązania Rady.

§ 24. 1. Rozwiązanie Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum, na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 10 % wyborców, chyba że do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy. O rozpoczęciu zbierania podpisów powiadamia się przewodniczącego Rady Miejskiej.

2. Termin i sposób przeprowadzania referendum określa Rada Miejska odrębną uchwałą.

3. Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

Postanowienia końcowe

§ 25. 1. Uchwalenie i zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami jednostki.

2. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

3. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących postanowień Statutu wiążącą wykładnię ustala Rada Miejska.

§ 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Statutu Miasta oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 27. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Statutu

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe