| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/298/14 Rady Miasta Poręba

z dnia 7 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2014r. w sposób następujący:

Dział

Rozdział

Par.

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

PRZYCHODY

7.145.000,00

-

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

7.145.000,00

-

ROZCHODY

7.115.041,32

-

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

7.115.041,32

-

DOCHODY OGÓŁEM

123.500,00

270.000,00

Dochody bieżące

123.500,00

270.000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

270.000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-

270.000,00

Podatek od nieruchomości

-

270.000,00

758

Różne rozliczenia

123.500,00

-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

123.500,00

-

Subwencje ogólne z budżetu państwa

123.500,00

-

WYDATKI OGÓŁEM

8.333,33

124.874,65

Wydatki bieżące

8.333,33

124.874,65

600

Transport i łączność

-

40.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

-

40.000,00

wydatki jednostek budżetowych

-

40.000,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

40.000,00

Dział

Rozdział

Par.

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

10.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

10.000,00

wydatki jednostek budżetowych

-

10.000,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

10.000,00

757

Obsługa długu publicznego

8.333,33

24.874,65

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

24.874,65

obsługa długu

-

24.874,65

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

8.333,33

-

wydatki jednostek budżetowych

8.333,33

-

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

8.333,33

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

50.000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

30.000,00

wydatki jednostek budżetowych

-

30.000,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

30.000,00

90095

Pozostała działalność

-

20.000,00

wydatki jednostek budżetowych

-

20.000,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

20.000,00

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta Poręba na 2014r. nadwyżka budżetu ulega zmianie i wynosi 495.432,29 zł i zostanie przeznaczona na rozchody, związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych na rynku krajowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Uzasadnienie

W związku z brakiem akceptacji ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zaproponowanego przez Miasto Poręba sposobu restrukturyzacji długu jaki posiada na dzień dzisiejszy Gmina, skutkującego dużymi oszczędnościami na kosztach jego obsługi oraz skróceniem okresu zadłużenia, czego wyrazem jest uchwała nr 91/V/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2014r. dotycząca uchwały nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok, proponuje się dokonanie następujących zmian w budżecie Miasta Poręba :

- zmniejszenie przychodów o kwotę 7.145.000,00 zł, które pochodzić miały z emisji obligacji komunalnych i zostać przeznaczone na restrukturyzację posiadanego przez Miasto Poręba długu, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;

- zmniejszenie rozchodów o kwotę 7.115.041,32 zł, w związku z nieprzeprowadzaniem emisji obligacji komunalnych oraz określeniem ostatecznej kwoty rozchodów przypadających do spłaty w 2014r. z kredytu krótkoterminowego, którego nie udało się spłacić w 2013r.

- wprowadzenie do planu dochodów bieżących Miasta Poręba na rok 2014 dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 270.000,00 zł, w związku z podpisaniem porozumienia z głównym dłużnikiem Miasta – Fabryką Urządzeń Mechanicznych Poręba, na mocy którego zobowiązuje się on do rozpoczęcia od miesiąca marca 2014r. spłaty zaległości podatkowych za lata 2012 i 2013 oraz do bieżącego regulowania należności podatkowych; kwota o którą dokonuje się zwiększenia planu dotyczy tylko planowanych wpłat za I półrocze 2014r.

- zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 123.500,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o ostatecznej wysokości kwot subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych w budżecie państwa na rok 2014 (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.)

- zwiększenie planu wydatków bieżących Miasta Poręba w następujących działach i rozdziałach :

§ dz. 600, rozdz. 60016 – kwota 40.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącymi remontami cząstkowymi dróg gminnych,

§ dz. 754, rozdz. 75412 – kwota 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami zakupu energii do OSP,

§ dz. 757, rozdz. 75702 – kwota 24.874,65 zł – z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od kredytów posiadanych przez Miasto Poręba,

§ dz. 900, rozdz. 90015 – kwota 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Poręba,

§ dz. 900, rozdz. 90095 – kwota 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Poręba

- zmniejszenie planu wydatków bieżących Miasta Poręba w dz. 757, rozdz. 75704 o kwotę 8.333,33 zł, w związku ze spłatą kolejnej raty pożyczki zaciągniętej przez MPGKiM w Porębie, a poręczonej przez Miasto Poręba.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »