| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/304/14 Rady Miasta Poręba

z dnia 7 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), Rada Miasta Poręba

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/304/14
Rady Miasta Poręba
z dnia 7 marca 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY PORĘBA
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Rozdział I. Podstawa prawna programu.

§ 1. Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Poręba w związku z ustanowieniem przez
Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

§ 3. Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Miasta Poręba.

Rozdział II. Cel programu.

§ 1. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

§ 2. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1. Poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach.

2. Poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

3. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

§ 3. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.

1. W roku 2013 objęto 141 rodzin (291 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania  wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 20 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają  możliwość  zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich  podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie  gminy  staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Rozdział III. Podmioty realizujące program.

§ 1. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Poręba. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Rozdział IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

§ 1. W ramach programu udziela się wsparcia:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

§ 3. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek  oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 4. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może
przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Rozdział V. Finansowanie programu.

§ 1. Program finansowany jest ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Rozdział VI. Monitoring programu.

§ 1. Z realizacji programu sporządzona jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).


Uzasadnienie

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących
w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »