| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 253/XXXIII/14 Rady Gminy Świerklany

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 215/XXX/13 z dnia 24 października 2013 roku

Na podstawie art. 18, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 465)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany załączników nr 2 i 4 do uchwały Rady Gminy Świerklany nr  215/XXX/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny w ten sposób, że:

1. Wzór deklaracji na podatek rolny stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/XXXIII/14
Rady Gminy Świerklany
z dnia 6 marca 2014 r.

DEKLARACJA NA PODATEK  ROLNY

pieczęć firmowa podatnika

Numer Identyfikacji Podatkowej

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zmianami)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej     będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


Wójt Gminy Świerklany
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice

B.    DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną           ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1   DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. osoba fizyczna          q  2. osoba prawna         q 3. jednostka organizacyjna        q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)
q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel         q 3. posiadacz samoistny   q  4. współposiadacz  samoistny q 5. użytkownik wieczysty
q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz     q  9. trwały zarząd

Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2   ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu


Miejscowość


Kod pocztowy


Poczta

C.  OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJIq 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej od dnia …..........................

D.   DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (włącznie ze zwolnionymi)Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
(wykazać z dokładnością do 1 m²)Liczba hektarów przeliczeniowychStawka z 1 ha (przelicze-niowego lub
fizycznego)
w zł,grWymiar podatku rolnego w zł, grOgółem

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

Pod działami specjalnymi

Inne grunty

Grunty orne

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

VI z

Sady

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

VI z

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

VI z

Grunty rolne zabudowane

I

II

III

III a

III b

IV

IV a

IV b

V

VI

VI z

Grunty pod stawami

a) zarybione, łososiem,    trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy

Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na użytkach rolnych

I

II

III

III a

III b

IV

IV a

V

VI

VI z

Razem
(bez zwolnień)

E.   INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie (z wyjątkiem gruntów klasy V, VI,VIz  oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych)
F.   ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW (należy podać kwotę zwolnienia)

zł, gr

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycyjne

3. górskie

4. inne

Razem

G.   ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (różnica kwot z D - F)

zł ***


Kwota podatku

H.   OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

imię, nazwisko

telefon
data wypełnienia
podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającegoI.   ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

uwagi organu podatkowego

data i podpis przyjmującego formularz


*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1015 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/14
Rady Gminy Świerklany
z dnia 6 marca 2014 r.

INFORMACJA
W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
NA ROK …................................

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Miejsce składania: Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.

A. MIEJSCE  SKŁADANIA  INFORMACJI


Wójt Gminy Świerklany
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą pozycję)

□  1. właściciel       □  2. Współwłaściciel            □  3. posiadacz  samoistny          □ 4. współposiadacz samoistny
□ 5. użytkownik wieczysty           □  6. Współużytkownik wieczysty        □  7. posiadacz          □  8. współposiadacz

Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

1

2

Imię ojca

Imię matki

Numer PESEL/NIP

1

2

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/ Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJIPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

D.1  POWIERZCHNIA GRUNTÓW

związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków


m2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych


ha

3.    pozostałe grunty (tereny mieszkaniowe,  tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, tereny zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego)m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się)
(budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)

1. budynki mieszkalne – powierzchnia użytkowa (bez klatki schodowej) wraz z piwnicami i garażami w budynkach mieszkalnych
w tym:
kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m (wykazać całą powierzchnię)


…............................m2


…...........................m2

.
…............................m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

w tym:
kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m (wykazać całą powierzchnię)


…...........................m2


…...........................m2


…............................m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,  ogółem:
w tym:
kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  (wykazać całą powierzchnię)


…...........................m2


…...........................m2


…........................... m2

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w tym:

kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m (wykazać całą powierzchnię)


…...........................m2


…...........................m2


…...........................m2

5. garaże poza budynkami mieszkalnymi:
w tym:
kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m (wykazać całą powierzchnię)


…...........................m2


…...........................m2


…...........................m2

6. pozostałych budynków w tym: gospodarczych, letniskowych
w tym:
kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m (wykazać całą powierzchnię)


…..........................m2


…..........................m2


…..........................m2

D.3  BUDOWLE

budowle   (wartość budowli w złotych określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)*

E.  INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej


m2

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)


m2


PODATEK ROLNY

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA  (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z
Ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Orne
R

Sady
S

Użytki zielone
Ł,   Ps

Rolne zabudow.
B na R

Zadrzewione i zakrzewione Lz

Ogółem ha

I

II

III

X

X

III a

X

III b

X

IV

X

X

IV a

X

IV b

X

V

VI

VI z

Razem

Grunty pod stawami:

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

c) nie zarybione

…...........................

…...........................

…...........................

Rowy

Rowy

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM

podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie (z wyjątkiem gruntów klasy V, VI, VIz  oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych)

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów

2.  inwestycyjne

3.  górskie

4.  inne

Razem


PODATEK LEŚNY

I. POWIERZCHNIA  LASU

1. podlegająca opodatkowaniu w tym:

a)  lasy (stawka 100%)
b)  lasy ochronne (stawka 50%)
c)  lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (stawka 50%)


…..........................
…..........................
…..........................

2. zwolniona od podatku leśnego w tym:
a)  lasy z drzewostanem do 40 lat

b) inne (podać rodzaj, powierzchnię lasów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje       zwolnienie)


…..........................

…..........................

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO.                           Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego  oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

imię, nazwisko
telefon

data wypełnienia

podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

uwagi organu podatkowego

data i podpis przyjmującego formularz

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r.  poz. 749 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »