Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/381/2014 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 marca 2014r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów

uchwala:

§ 1. Określić stawki opłat pobieranych przez Wójta Gminy Lelów za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączenia w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następuje stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości; -2,00 zł

2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szerokości -4,00 zł

3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni -9,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych;

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w wysokości-1,00zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

5. Przy prowadzeniu robót polegających na umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągowych i kanalizacyjnych, itp.) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w ust. 1, 2 i 3.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim -100,00 zł

2) pozostałe elementy -20,00 zł

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego -0,50 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów -0,50 zł

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe-0,50 zł

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe-1,00 zł

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/117/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe