Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/333/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/171/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), - na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/171/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w związku ze zmianą liczby mieszkańców w gminie, powodującą zmianę liczby mieszkańców w sołectwie Boguchwałowice oraz utworzeniem nowych ulic o nazwach: Władysława Zasadzina, Franciszka Jakóbczyka, Dolna, w celu dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, zmienia się w załączniku do uchwały opis granic okręgów wyborczych w następujący sposób:

1) w okręgu wyborczym Nr 1 po słowie Widokowa, dodaje się słowa Księdza Władysława Zasadzina;

2) w okręgu wyborczym Nr 2 dodaje się ul . Franciszka Jakóbczyka;

3) w okręgu wyborczym Nr 7 po słowie Źródlana dodaje się słowo Dolna;

4) w okręgu wyborczym Nr 9 po słowie Strażacka dodaje się słowa Sołectwo Najdziszów;

5) w okręgu wyborczym Nr 10 słowa: Sołectwo Najdziszów Sołectwo Zawada zastępuje się wyrażeniem: Sołectwo Boguchwałowice ulice: Swobody, Poprzeczna, Parkowa, Klonowa, Kasztanowa, Grabowa, Leszczynowa, Jarzębinowa, Dębowa, Bukowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Wierzbowa, Wakacyjna;

6) w okręgu wyborczym Nr 11 po słowie Boguchwałowice dodaje się: ulice: Szczęśniaka, Aleja od I do XVIII, Biała, Buczka, Górna, Nadbrzeżna, Sokołów, Bażantów, Bocianów, Jaskółek, Jastrzębia, Kormoranów, Kukułek, Skowronków, Słowików,Szpaków, Astrów, Bratków, Fiołków, Kaczeńców, Krokusów, Nasturcjowa, Pierwiosnków, Stokrotek, Tulipanów, Kolorowa, Błękitna, Szafirowa, Turkusowa, Tęczowa, Kamienna;

7) w okręgu wyborczym Nr 12 dodaje się słowa Sołectwo Zawada.

§ 2. Podział Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch


Załącznik
Zalacznik1.pdf

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe