Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/396/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 9 ”Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/396/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 19 marca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe