Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/285/14 Rady Gminy Świnna

z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/231/13 Rady Gminy Świnna z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z p.zm. ) oraz art.6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/231/13 Rady Gminy Świnna z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Na inkasentów w sołectwach: Świnne, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków i Rychwałdek wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.

2. Na inkasenta w sołectwie Trzebinia wyznacza się Panią  Bożenę Polak..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe