Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/286/14 Rady Gminy Świnna

z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/251/13 Rady Gminy Świnna z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia na rok 2014 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18  ust.2  pkt  8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.), art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/251/13 Rady Gminy Świnna z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia na rok 2014 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Opata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 maja 2014 r. w kasie Urzędu Gminy, na rachunek Urzędu Gminy lub u inkasenta.

2. W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty w terminie określonym niniejszą uchwałą, osobom zobowiązanym do jej uiszczenia dokona sie wymiaru tej opłaty i przy jej poborze doliczy się odsetki za zwłokę w wysokości określonej w przepisach szczegółowych, za zaś stosunku do zalegających dokona się egzekucji administracyjnej.

3. Pobór opłaty od posiadania psów w sołectwach: Świnna, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków i Rychwałdek powierza się sołtysom poszczególnych sołectw.

4. Pobór opłaty w sołectwie Trzebinia powierza się Pani  Bożenie Polak.

5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych opłat..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe