Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 17 marca 2014r.

do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie wykonywania zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Andrzeja Kwapisza - Starosty Częstochowskiego,

- Janusza Krakowiana - Wicestarosty Częstochowskiego,

a Gminą Częstochowa, reprezentowaną przez:

- Jarosława Marszałka - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy -

o następującej treści:

§ 1. Stosownie do § 3 ust. 3 porozumienia zawartego w dniu 18 marca 2008 r. pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Gminą Częstochowa w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie wykonywania zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2008 r. Nr 105 poz. 2219: Ustala się wysokość dotacji na 2014 rok w kwocie 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

§ 2. Aneks obowiązuje od dnia podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Podpisy osób reprezentujących strony porozumienia:

POWIAT

GMINA

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz


Wicestarosta


Janusz Krakowian

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Jarosław Marszałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe