| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/398/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 12 pkt 7, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 w związku z art. 92 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za:

1) usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2) parkowanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr X/133/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/398/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 marca 2014 r.

Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo ruchu drogowym.

Lp.

Rodzaj pojazdu

Usunięcie pojazdu
z drogi, stawka
normalna [zł]

Parkowanie pojazdu,
stawka dzienna [zł]

1

rower, motorower

80,00

15,00

2

motocykl

100,00

20,00

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

250,00

25,00

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

400,00

30,00

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

500,00

40,00

6

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

800,00

100,00

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1000,00

1. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu, określonej w § 1, uwzględniając rodzaj pojazdu.

2. Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi nie obejmują kosztów sprowadzenia i użycia specjalistycznego sprzętu (np. dźwig, itp.).


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/398/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 marca 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/398/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 marca 2014 r.

Na mocy delegacji zawartej w art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), rada miasta ma obowiązek corocznie ustalić wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym do czasu odebrania przez właściciela lub inną upoważnioną osobę.

Przyczyną większości zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji w 2013 r. pojazdów był stan nietrzeźwości kierujących oraz brak możliwości innego zabezpieczenia pojazdów. Inną ważną przesłanką był zły stan techniczny pojazdów. Uzasadnione jest zatem podniesienie stawek do maksymalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, celem podniesienia standardów oraz maksymalnego wprowadzenia prewencji wszystkich uczestników ruchu drogowego w Bytomiu. Brak jest jakichkolwiek podstaw pozwalających na aprobatę niewłaściwego zachowania niektórych kierowców – uczestników ruchu drogowego.

Zmiana treści uchwały jest także podyktowana koniecznością dostosowania stawek opłat do wartości podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 września 2013r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2013 r. poz. 704). Aktualizacja wysokości opłat  jest dokonywana zgodnie z zapisem art.130a ust. 6 w związku z ust. 6b i ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym. Według podanych w uchwale stawek, będą pobierane opłaty od właścicieli pojazdów bądź osób dysponujących pojazdem na podstawie innego tytułu prawnego niż własność, w przypadkach wystąpienia konieczności usunięcia pojazdu z drogi z przyczyn wymienionych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz jego przechowywania. Stawki te będą obowiązywały również właścicieli pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uchwała określa ponadto wysokość opłaty,  którą w przypadkach odstąpienia od usunięcia musi wnieść właściciel pojazdu. Podane w uchwale stawki będą corocznie aktualizowane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »