| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Mysłowice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których miasto Mysłowice jest organem prowadzącym

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których miasto Mysłowice jest organem prowadzącym

zawarte pomiędzy Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik - Wicestarosta

a Miastem Mysłowice reprezentowanym przez:

Prezydentem Miasta Mysłowice - Edwardem Lasokiem

w imieniu którego działa:

Grzegorz Brzoska - I Zastępca Prezydenta Miasta

Strony zgodnie postanawiają:

§ 1.

1. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu (PODZ) uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których miasto Mysłowice jest organem prowadzącym.

2. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w PODZ w roku 2014 wynosi 30 osób.

§ 2.

1. Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w PODZ w roku 2014 strony ustalają następująco:

a) kurs I stopnia - 370 zł,

b) kurs II stopnia - 370 zł,

c) kurs III stopnia - 370 zł.

§ 3.

1. Miasto Mysłowice zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu dotacji na kształcenie w PODZ uczniów w roku 2014 r. w kwocie łącznej 11 100,00 zł, faktycznie odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursów, o którym mowa w § 2 porozumienia.

§ 4.

1. Dotacja przekazana będzie do budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na rachunek bieżący: ING Bank Śląski nr 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839 w dwóch transzach:

a) do 31 sierpnia 2014 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach styczeń - czerwiec 2014 roku, uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 porozumienia,

b) do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach wrzesień - grudzień 2014 roku, uczniów i kosztu, którym mowa w § 2 porozumienia.

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Podstawą wyliczenia wysokości dotacji, którą Miasto Mysłowice przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w terminie określonym w ust. 1 będzie imienne zestawienie uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ, sporządzone i przekazane Miastu Mysłowice odpowiednio w terminach do 18 lipca i 19 grudnia 2014 r.

4. W przypadku skierowania do przeszkolenia w PODZ większej liczby uczniów niż określona w §1 ust.2 porozumienia, wyrównanie należnych powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu kosztów z tego tytułu nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

5. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2014 r.

6. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala się do dnia 15 stycznia 2015 r.

7. Podstawą rozliczenia udzielonej przez Miasto Mysłowice dotacji będzie imienna lista uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ w Bieruniu, sporządzona w formie pisemnej, zawierająca informację o wysokości środków finansowych przekazanych w terminie, o którym mowa w ust. 1.

8. Rozliczenie, o którym mowa ust. 7 zostanie przekazane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński do 15 stycznia 2015 r.

§ 5.

Zmiany treści niniejszego porozumienia wprowadzone będą w formie pisemnych aneksów.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie niniejsze zawiera się na rok budżetowy 2014.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta Mysłowice.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron porozumienia.

Powiat Bieruńsko-Lędziński                                                         Miasto Mysłowice                                          

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

I Zastępca Prezydenta Miasta


Grzegorz Brzoska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »