| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta Mysłowice

zawarte pomiędzy miastem Katowice reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Katowice działającego na podstawie uchwały nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9.02.2004r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w imieniu którego działają:

Krystyna Siejna – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Mieczysław Żyrek – Naczelnik Wydziału Edukacji
a
Miastem Mysłowice reprezentowanym przez:
Grzegorza Brzoskę – I Zastępcę Prezydenta Miasta Mysłowice

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenuMiasta Mysłowice.

Na podstawie §14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1. Lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199) w związku z art. 46 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526)

ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Mysłowiceprzekazuje, a miasto Katowice przyjmuje do realizacji zadania

w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenuMiasta Mysłowice.

2. Powyższe zadania realizowane będą przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 będącą jednostką organizacyjną miasta Katowice, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z terenuMiasta Mysłowiceza pośrednictwem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mysłowicach .

3. Miasto Mysłowicezobowiązuje się przeznaczyć dotację do kwoty 15.000 zł na zadanie w roku budżetowym 2014.

§ 2. 1. Na realizację zadań określonych w § 1Miasto Mysłowicezobowiązuje się przekazać miastu Katowice dotację celową w wysokości iloczynu:

- stawki71,24 zł. za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby

godzin wykonanych diagnoz,

- stawki76,25 zł. za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin

wykonanych diagnoz,

- stawki70,36 zł. za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin

wykonanych diagnoz,

- stawki147,26 złza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania

indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej;

- stawki129,26 złza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania

indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej;

- stawki160,36 złza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania

indywidualnego dla dzieci i młodzieży autystycznej;

- stawki68,50 złza udział w terapii indywidualnej;

- stawki8,97zł.za udział w terapii grupowej,

- stawki67,22zł.za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców (za 1 godzinę zegarową),

- stawki68,50za opinię dziecka.

2. Kwota przekazywanej dotacji celowej ulegnie zwiększeniu w przypadku podwyższenia wynagrodzenia pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz wzrostu wydatków rzeczowych o ustawowy wskaźnik inflacji.

3. Podstawą do przekazania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 3 będzie miesięczna specyfikacja usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach.

4. Miasto Mysłowice będzie przekazywało dotację na rachunek miasta Katowice ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny KatowiceNr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164w ciągu 20 dni od daty otrzymania specyfikacji.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3. 1. Porozumienie zawarto na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

2. Każda ze stron może z uzasadnionych przyczyn rozwiązać Porozumienie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.             

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 5. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice


Grzegorz Brzoska

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »