| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/298/2014 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity –  Dz .U. z 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych  (tekst jednolity -  Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn. zm.) oraz  Uchwały  Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 styczeń 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2014

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2014, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) na łączną kwotę 1 264 373,00 zł jako per slado dokonanych zmian:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 878 318,00 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 613 945,00 zł, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 39 415 169,00 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2014", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) na łączną kwotę 1 264 373,00 zł jako per saldo dokonanych zmian:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 594 373,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 670 000,00 zł, co łącznie daje plan wydatków w wysokości 40 047 819,00 zł, które stanowią tabelę nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2014", na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 1 (§1. ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2014" dokonuje się nastepujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010), dokonuje się zmian:

- w dziale 750, w rozdz. 75011 zmniejsza się o kwotę 2 694,00 zł,

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej (§ 2030), dodaje się:

- dział 801, rozdz. 80104 na kwotę 503 723,00 zł,

- dział 852, rozdz. 85295 na kwotę 108 948,00 zł.

c) w części dotyczącej zadań własnych bieżących dofinansowanych przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710), dokonuje się zmian:

- w dziale 754, rozdz. 75414 zmniejsza się o kwotę 150,00 zł,

4) w załączniku nr 3 (§8. ust. 1 i 2 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2014", dokonuje się następujących zmian:

a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych (w zakresie dotacji podmiotowej i celowej) dokonuje się zmian:

- w dziale 600, rozdz. 60014 zwiększa o kwotę 50 000,00 zł oraz otrzymuje nową nazwę: Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie

- w dziale 921, rozdz. 92109 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie

b) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie pozostałych jednostek:

w dziale 754, rozdz. 75412, kwotę 18 000,00 zł zastępuje się kwotą 42 000,00 zł.

5) w załączniku nr 5 (§10. uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów o inwestycji do wydatkowania w 2014 roku", na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian :

a) w dziale 600

- w rozdz. 60014 zadanie nr 1 otrzymuje nową nazwę: "Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie" oraz kwotę 100 000,00 zł zastępuje się kwotą 150 000,00 zł,

- w rozdz. 60016 dodaje się zadanie nr 3 pn.: "Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap I" na kwotę 520 000,00 zł,

- w rozdz. 60016 dodaje się zadanie nr 4 pn.: "Remont ulicy Niepodległości w Pszowie" na kwotę 150 000,00 zł,

b) w dziale 750, rozdz. 75023 dodaje się zadanie nr 3 pn.: "Remont pomieszczeń w budynku I tut. Urzędu" na kwotę 150 000,00 zł,

c) w dziale 900, rozdz. 90001 dodaje się zadanie nr 2 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa" na kwotę 100 000,00 zł,

§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 2 (§6. uchwały budżetowej) pn.: "PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na rok 2014 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie", Uchwały Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 styczeń 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2014, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzone zmiany w § 1. niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§11. ust. 7 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2014 w ujęciu zadaniowym", do uchwały budżetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publigacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kowol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/298/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/298/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/298/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/298/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »