Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/254/14 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 108.487,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 161.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 53.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy

35.291.807,83 zł

wydatki budżetu gminy

36.856.598,37 zł

deficyt budżetu

1.564.790,54 zł

- źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 633.016,84 zł oraz z wolnych środków w wysokości 931.773,70 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody

2.685.290,54 zł

Rozchody

1.120.500,00 zł

§ 3. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/254/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 marca 2014 r.

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

96 980,00

-

dochody bieżące

96 980,00

-

subwencja ogólna - część oświatowa

96 980,00

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

531 507,00

520 000,00

dochody bieżące

531 507,00

520 000,00

opłaty za pobyt w przedszkolu, wpływy z usług

-

520 000,00

dotacja z budżetu państwa na zadania własne

531 507,00

-

RAZEM

628 487,00

520 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/254/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 marca 2014 r.

Wydatki

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

150 000,00

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150 000,00

-

wydatki bieżącez tego:

150 000,00

-

dotacje na zadania bieżące

-

-

wydatki jednostek budżetowych

150 000,00

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

150 000,00

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

11 507,00

-

80104

Przedszkola

11 507,00

-

wydatki bieżącez tego:

11 507,00

-

dotacje na zadania bieżące

-

-

wydatki jednostek budżetowych

11 507,00

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 507,00

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

-

RAZEM

161 507,00

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/254/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 marca 2014 r.

Wyszczególnienie

Plan

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

Plan po zmianach

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952/

-

-

-

-

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 952/

1 021 144,00

-

388 127,16

633 016,84

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/

1 611 126,54

441 147,16

-

2 052 273,70

Razem przychody

2 632 270,54

441 147,16

388 127,16

2 685 290,54

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
/§ 992/

1 120 500,00

-

-

1 120 500,00

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów
/§ 992/

-

-

-

-

Razem rozchody

1 120 500,00

-

-

1 120 500,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/254/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 marca 2014 r.

Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/w zł i gr/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

681 600,00

-

279 941,37

600

60004

Powiat Bielski

100 000,00

750

75095

Gmina Bielsko-Biała

3 224,00

801

80104

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty

-

-

62 000,00

801

80104

Urząd Miejski w Szczyrku

32 000,00

801

80104

Urząd Miejski w Żywcu

8 000,00

801

80104

Urząd Gminy Wilkowice

8 000,00

851

85158

Gmina Bielsko-Biała - OPPA

-

-

17 360,00

852

85212

Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)

-

-

459,00

852

85214

Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)

-

-

65,92

852

85216

Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)

-

-

832,45

900

90095

Gmina Bielsko-Biała

48 000,00

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

396 300,00

-

-

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

285 300,00

-

-

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

-

-

530 900,00

010

01008

Gminna Spółka Wodna

-

-

30 000,00

630

63003

Zadania w zakresie turystyki

2 000,00

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

-

159 500,00

754

75412

Ochotnicze straże pożarne
- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nioezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Rybarzowicach na zakup samochodu bojowego lekkiego.)

-

-

150 000,00

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

-

56 000,00

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-

-

10 000,00

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

-

123 400,00

OGÓŁEM

681 600,00

-

810 841,37

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe