Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/256/14 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.30 ust.6 i art.91d pkt 1 oraz art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22 poz.181 z późn. zm.), po uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi w trybie art.30 ust.6a ustawy Karta Nauczyciela

Rada Gminy Buczkowice
postanawia:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/154/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. Rady Gminy Buczkowice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 6002) wprowadzić następujące zmiany:

1) w rozdziale 3 - § 4 ust.10 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust.8 jest przyznawany w wysokości od 900 do 2.000 zł.”

2) w rozdziale 4 - § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół i przedszkoli:"

Stanowisko kierownicze

Stawki dodatku funkcyjnego (w zł)

1.Dyrektor przedszkola

700 - 1.300

2. Dyrektor zespołu szkół

800 - 1. 900

3) w rozdziale 5 - § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Nauczycielom przysługuje dodatek za szczególne warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za realizację niżej podanych zajęć:

1) nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10% stawki godzinowej danego nauczyciela według osobistego zaszeregowania nauczycieli;

2) zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 10 % stawki godzinowej danego nauczyciela według osobistego zaszeregowania nauczycieli;

3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach i klasach specjalnych w wysokości 10% stawki godzinowej danego nauczyciela według osobistego zaszeregowania nauczycieli.

3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje w wysokości 10% stawki godzinowej obliczonej z wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty ze stopniem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Wysokość dodatku dla nauczyciela, biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wykonywanych prac ustala dla nauczyciela - dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy.

5. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

6. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki, przysługuje prawo do obu tych dodatków.

7. Podstawą obliczenia wysokości dodatku za warunki pracy jest indywidualna karta pracy nauczyciela zawierająca ilość godzin przepracowanych w warunkach określonych w ust.2..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe