Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/440/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)Rada Miejska Cieszyna

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1. grunty i budowle zajęte pod cmentarze,

2. grunty zajęte pod budowę obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na pisemny wniosek podatnika udokumentowany stosownym wpisem do dziennika budowy na okres 3 lat od rozpoczęcia budowy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym budowa została zakończona lub rozpoczęto użytkowanie obiektów lub ich części,

3. budynki o odnowionej elewacji, a wpisane do rejestru zabytków, w zakresie nie objętym zwolnieniem ustawowym lub do ewidencji zabytków na okres 2 lat, od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono remont, przy czym wysokość podatku objętego zwolnieniem nie może być wyższa od połowy udokumentowanych przez podatnika nakładów poniesionych na odnowienie elewacji,

4. budynki lub ich części, dla których na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zmieniona została funkcja, z wyłączeniem działalności produkcyjnej, na funkcję dopuszczającą działalność produkcyjną i w których uruchomiona została działalność produkcyjna - na okres 5 lat od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym uruchomiono działalność produkcyjną, przy czym wysokość podatku objętego zwolnieniem nie może być wyższa od 10 % udokumentowanych nakładów poniesionych na modernizację,

5. budynki lub ich części, w których nowy właściciel uruchomił nową działalność produkcyjną - na okres 5 lat od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym rozpoczęto tą działalność, przy czym wysokość podatku objętego zwolnieniem nie może być wyższa od 10 % udokumentowanych nakładów na przystosowanie obiektu do produkcji,

6. powierzchnie użytkowe przeznaczone na prowadzenie parkingów wielopoziomowych oraz parkingów i garaży wybudowanych w podziemiach budynków - na okres 10 lat począwszy od roku, w którym powstał dla nich obowiązek podatkowy,

7. budynki lub ich części, których, zgodnie z opinią lub ekspertyzą o stanie technicznym obiektu, wykonaną przez osobę posiadającą właściwe kwalifikacje zawodowe, stan techniczny nie pozwala na wykorzystywanie zgodnie z ustaloną dla nich funkcją i dla których wydana została przez organ nadzoru budowlanego decyzja nakazująca doprowadzenie obiektu do właściwego stanu technicznego - na okres 2 lat począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto remont, jednak nie dłużej niż do końca miesiąca, w którym zakończono remont lub rozpoczęto użytkowanie budynków lub ich części, pod warunkiem, że czas trwania remontu nie przekroczy 18 miesięcy dla budynków, których powierzchnia wyłączona z użytkowania na czas remontu wynosi do 100 m2 i 36 miesięcy, gdy przekracza ona 100 m2,

8. na pisemny wniosek podatnika, udokumentowany decyzją organu budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, a w przypadku budowli, które nie wymagają powyższych dokumentów protokołem odbioru robót, nowo wybudowane budynki i budowle w całości lub części przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej oraz nowe części tych budynków, powstałe w wyniku rozbudowy lub nadbudowy, o ile wzrośnie, łączna powierzchnia istniejących obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej:

a) produkcyjnej lub usługowej, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 220, poz.1447 z późn. zm.), za wyjątkiem działalności gastronomicznej nie związanej z funkcjonowaniem hotelu lub motelu na okres 10 lat począwszy od roku, w którym powstał dla nich obowiązek podatkowy,

b) pozostałej - na okres 18 miesięcy, począwszy od roku, w którym powstał dla nich obowiązek podatkowy, przy czym w przypadku rozbudowy lub nadbudowy zwolnienie dotyczy powierzchni stanowiącej różnicę pomiędzy powierzchnią użytkową budynków, o których mowa w ust. 8, wykazaną w ostatniej deklaracji na podatek od nieruchomości - DN-1 lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - IN-1 przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a ich powierzchnią użytkową po rozbudowie lub nadbudowie,

9. budynki, budowle i grunty kempingów,

10. budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży zapewniających całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie,

11. budynki lub ich części,  oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzonej statutowej działalności w zakresie zwalczania patologii społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

12. budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzonej statutowej działalności na rzecz emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów i inwalidów wojennych, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

13. budynki, budowle i grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności związanej z ochroną przeciwpożarową, za wyjątkiem przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż wynajem pomieszczeń na urządzanie imprez okolicznościowych (wesela, pogrzeby, festyny itp.),

14. budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności oświatowej w zakresie nie objętym zwolnieniem określonym w art. 7 ust 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa,

§ 2. 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa § 1 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 13 w przypadku, gdy dotyczą budynków lub ich części, budowli i gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy, na którym w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ciąży obowiązek podatkowy, stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 ).

2. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z tej pomocy zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu wraz z wnioskiem wypełnionego formularza  stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie  wprowadzenia na terenie  miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe