Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/441/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) –Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXXVIII/398/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2014, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 20.852,00 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 20.852,00 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 135.767.532,75 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 163.527.915,39 zł
Deficyt 27.760.382,64 zł
- pokrywany z: kredytów w wysokości 27.743.163,64 zł i pożyczek w wysokości 17.219,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/441/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/441/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/441/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/441/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/441/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/441/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/441/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe