Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Będzina; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza

Tekst pierwotny

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza,

zawarty w dniu 11.12.2013 r. pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:

Iwonę Krupę – Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Elżbietę Gęcę - Naczelnika Wydziału Oświaty,

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych gminy i powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,

a

Gminą Będzin, reprezentowaną przez:

Łukasza Komoniewskiego – Prezydenta Miasta Będzina

§ 1. Mocą niniejszego aneksu §1 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:

"Gmina Będzin zobowiązuje się do zwrotu Gminie Dąbrowa Górnicza części dotacji przekazywanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Będzin, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, wyliczonej na podstawie art. 14 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)."

§ 2.

Na podstawie § 2 ust. 5 porozumienia oraz art. 14 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, § 2 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:

"Kwotę dotacji należnej dla Gminy Dąbrowa Górnicza ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki ustalonej jako:

a) 75 % wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa – w przypadku niepublicznego przedszkola,

b) 40 % wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa – w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego,

c) 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dąbrowę Górniczą."

§ 3.

Na podstawie § 2 ust. 5 porozumienia, zmienia się jednostkową stawkę dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2 i wynosi ona:

a) dla niepublicznego przedszkola i niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

- we wrześniu 2013 r. 273,50 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy złote 50/100),

- od października do listopada 2013 r. 304,50 zł (słownie: trzysta cztery złote 50/100),

- od grudnia 2013 r. 311,50 zł (słownie: trzysta jedenaście złotych 50/100);

b) dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego:

- we wrześniu 2013 r. 97,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100),

- od października do listopada 2013 r. 114,50 zł (słownie: sto czternaście złotych 50/100),

- od grudnia 2013 r. 117,50 zł (słownie: sto siedemnaście złotych 50/100);

c) dla niepełnosprawnego ucznia niepublicznego przedszkola od września 2013 r. 4 247,16 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 16/100).

§ 4. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 5. Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

§ 6. Aneks nr 2 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Z-ca Prezydenta Miasta


Iwona Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty


Elżbieta Gęca

Prezydent Miasta


Łukasz Komoniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe