Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.4.1.2013 Prezydenta Miasta Będzina; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w roku szkolnym 2013/2014

Tekst pierwotny

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w roku szkolnym 2013/2014 zawarte w dniu 12 grudnia 2013 r. pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:

I Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej – Henryka Zagułę

Naczelnika Wydziału Oświaty – Elżbietę Gęcę

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych gminy i powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,
a

Gminą Będzin, reprezentowaną przez:

Łukasza Komoniewskiego – Prezydenta Miasta Będzina

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w sprawie przyznania etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 35 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Będzina, Sosnowca, Bolesławia i Dąbrowy Górniczej – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, w wymiarze  0,5 etatu w Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbskiego 17.

2. Lekcje religii realizowane będą w punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łukasińskiego 7.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 obejmują:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy,

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na 0,5 etatu, tj. dla 4 uczniów z terenu Gminy Będzin przypada 0,1143 części z 0,5 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust.1, wynoszą 1 930,05 zł w 2013 roku oraz 1 939,18 zł w 2014 roku.

2. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2 i ust.1, a które są ponoszone przez Gminę Dąbrowa Górnicza z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Będzin zobowiązuje się przekazywać Gminie Dąbrowa Górnicza dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014, tj. 220,60 zł miesięcznie za 2013 rok oraz 221,65 zł miesięcznie w 2014 roku.

4. Gmina Będzin zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3 na rachunek Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank S.A. nr: 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968 do 14-go dnia każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od września do grudnia 2013 roku w wysokości 882,40 zł zobowiązuje się przekazać w terminie do 31 grudnia 2013 r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i 3 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2013/2014.

2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2013 r. i rozliczona do dnia 31 stycznia 2014 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Będzin rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej.

4. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2014 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2014 r. i rozliczona do dnia 30 września 2014 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Będzin rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej.

5. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 i 4 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2013/2014 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Będzin, to Gmina Będzin zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 i 4, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie, Gmina Będzin zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2013/2014 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Będzin to Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia do Gminy Będzin, o którym mowa w ust. 3 i 4, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie, Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

§ 5. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2013/2014, tj. za okres od 1 września 2013 r.  do 31 sierpnia 2014 r.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

I Zastępca Prezydenta Miasta


Henryk Zaguła


Naczelnik Wydziału Oświaty


Elżbieta Gęca

Prezydent Miasta


Łukasz Komoniewski


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr WO.031.4.1.2013
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 12.12.2013 r.  zawartego pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Gminą Będzin w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Łukasińskiego 7, w roku szkolnym 2013/2014.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe